Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

216/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. január 24-én 16,00  órai kezdettel tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

 

Jelen vannak:     Ónodi János polgármester,

Jandó Árpád, Némethné Farkas Mária, Endrődy Győző és

Végh László képviselőtestületi tagok.

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

                        

Ónodi János polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testületi tagok közül mindenki jelen van.

 

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendeket fogadja el tárgyalásra.

 

 

N a p i r e n d

 

 1. Pásztori település címer és zászlórendelet megalkotása, elfogadása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 1. Szociális rendelet módosítása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 1. Acsalag település kistérségi társuláshoz történő csatlakozásának megtárgyalása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 1. Köztisztviselők 2006. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 1. Pásztori község Szany Szennyvíztelep igénybevételére irányuló megállapodás jóváhagyása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 1. TEKI pályázat beadásához önerő biztosítása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 

 1. Tájékoztató füzet kiadásához pénzeszköz biztosítás.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 1. Szociális ügy megtárgyalása.

            Előadó: Papp László körjegyző

-         rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetése.

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

1. napirend:

 

Pásztori település címer és zászlórendelet megalkotása, elfogadása.

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a település ez ideig nem rendelkezett önálló címerrel és zászlóval.

A kérdés vizsgálata már több alkalommal felvetődött, s ennek megfelelően megbízást adtak olyan vállalkozónak, aki a címer és zászlótervezésben ehhez szükséges levéltári kutatásokban, tapasztalattal és ismerettel rendelkezik.

A megbízás alapján a levéltárakban kutatásokat folytatott és a rendelkezésre álló levéltári kutatások eredményeképpen elkészítette Pásztori község címerét és zászlóját. A címer tartalmazza a XIX. században még külön álló alsó és felső Pásztori címerének közös motívumait. Ezek figyelembe vételével készítették el – elmondása szerint a címerről és község zászlajáról szóló helyi rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak.

Ezt követően részletesen ismerteti a címer és zászló leírását.

Elmondja, hogy amennyiben a képviselő-testület az erre irányuló rendeletét elfogadja, abban az esetben késő tavasz folyamán ünnepséget szerveznének, ahol hivatalosan is sor kerülne a címer és zászló felavatására, felszentelésére.

 

Javasolja a testületnek, hogy a rendeletet fogadják el.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád hozzászólásában elmondja, hogy régi hiányt pótol a testület azzal, hogy megalkotja a település címerét és zászlaját. Véleménye szerint a megjelölt motívumok tükrözik a település múltját és a színek egyértelműen kifejezik a község identitását. Javasolja a testületnek elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület mind a címer és mind a zászló esetében egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület Pásztori község címeréről és zászlajáról szóló 1/2006. rendeletét elfogadja.

 

2. napirendi pont:

 

Szociális rendelet módosítása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület a helyi szociális igazgatás módosításáról szóló 2/2006. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

 

3. napirendi pont:

 

Acsalag település kistérségi társuláshoz történő csatlakozásának megtárgyalása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

1/2006.(I.24.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület hozzájárul, hogy Acsalag község Önkormányzata a Csornai Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozzon.

 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.

 

Határidő: 2006. január 31.

 

Felelős:   polgármester

 

 

4. napirendi pont:

 

Köztisztviselők 2006. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Előterjesztés írásban csatolva.)

 

Ónodi János polgármester szóbeli kiegészítésében ismerteti, hogy a 2005. évi teljesítmény értékelés a körjegyzőség dolgozóinak vonatkozásában megtörtént, ennek megfelelően elvégezték az érintett polgármesterek a körjegyző részére meghatározott célkitűzések megvalósításának értékelését, az ezzel kapcsolatos megállapításokat a körjegyzővel megbeszélték. Ugyancsak megtörtént a Körjegyzőség dolgozói vonatkozásában megállapított célok értékelése a törvényben meghatározott határidő alatt, melyet munkáltatói jogkörében eljárva a Körjegyző végzett el. Sajnos, hogy megfelelő bért biztosítani nem tudtak, így az értékelés alapján a bért eltéríteni nem tudták.

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2006. évi célkitűzésekről mondjanak véleményt.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület 9 szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

 

2/2006.(I.24.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bek.-ben kapott felhatalmazásával élve és kötelezettségét teljesítve Szil- Zsebeháza-Pásztori Körjegyzőség köztisztviselői 2006. évi teljesítménykövetelményei alapját képező célokat az alábbiakban határozza meg:

 

 

1.       Az önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a még hátralévő önkormányzati ciklusban jelentkező működési, fejlesztési célkitűzések megvalósításának elősegítése, a megalapozott és pontos előkészítése, végrehajtása.

2.       Településfejlesztés megvalósításához szükséges források megszerzését elősegítő további hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítése, estleges készíttetése, az elnyert pályázatokkal a kitűzött célok magas színvonalú megvalósítása, az ehhez szükséges pénzügyi lebonyolítási és elszámolási teendők ellátása.

3.       Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési feltételeinek javításával a feladatok színvonalának folyamatos emelése a hivatal érdemi segítésével.

4.       A Ket. rendelkezéseinek gyakorlatba történő átültetése, folyamatos, szakszerű alkalmazása, az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szolgáltató jelleg erősítése, szakszerűségre, jogszerűségre és a humánus ügyfélfogadásra való állandó törekvés, valamint a kultúrált ügyfélfogadás körülményeinek javítása.

5.       Az önkormányzati és igazgatási tevékenység nyilvánosságának fokozása, tudatos, rendszeres  tájékoztatóval, a települési honlap folyamatos bővítésével, aktualizálásával.

6.       A 2006. évi országgyűlési, valamint önkormányzati képviselő-, polgármester- és kisebbségi önkormányzati választások előkészítésében, törvényes lebonyolításában való közreműködés.

7.       A település bevételeit elősegítő helyi adóztatási eljárás adóigazgatási és Ket. eljárási szabályainak betartása mellett a hátralékok felszámolása és a településen élő, működő adóalanyok adóztatásának elősegítése.

 

Felelős:               körjegyző

 

Határidő: 2006. január 31. az egyéni teljesítmények meghatározása

                                        2006. december 31. az egyéni teljesítménykövetelmények                                    értékelése

 

5. napirendi pont:

 

Pásztori község Szany Szennyvíztelep igénybevételére irányuló megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

      (Megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően szeretné a település szennyvízrendszerét megépíteni. Ennek érdekében megbízást adott a Pannon-Víz Rt.-nek a vízjogi engedélyeztetési terv elkészítésére. A terv készítése folyamatban van. A tervezői vélemények alapján a szennyvíz befogadására a szanyi szennyvíztelep lenne a legalkalmasabb és leggazdaságosabb megoldás, amely 10 település tulajdonát képezi, Ahhoz, hogy a szanyi rendszerrel ráköthessenek, szükséges a tulajdonosok hozzájárulása, ennek érdekében előkészítő, egyeztető tárgyalásokat folytattak, melynek során megállapították a rákötés feltételeit. Ennek megfelelően a tulajdonosok hozzájárulnak abban az esetben, ha a szennyvíztelep építési és próbaüzemi bekerülési költségeihez a település lakosság-arányosan térítési díjat fizet. Úgy gondolja, hogy ez egy méltányos ajánlat a tulajdonosok részéről, ezért javasolja, hogy az erre irányuló megállapodást a képviselő-testület fogadja el.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Endrődy Győző képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a szennyvíz-rendszer megoldás mindenképpen szükséges lenne és úgy gondolja, hogy a település részére felajánlott hozzájárulás méltányos és a településre nézve is gazdaságos megoldás lenne, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület az egyeztetett megállapodás-tervezetet fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

3/2006.(I.24.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület Szany és Térség Szennyvíztelep szennyvíz elvezetés megvalósítása érdekében történő rákötés feltételei meghatározására irányuló megállapodást elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: március 31.

 

Felelős:   polgármester

 

 

6. napirendi pont:

 

TEKI pályázat beadásához önerő biztosítása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Területfejlesztési Tanács kiírta a 2006. évi pályázati feltételeket. Elmondja, hogy az önkormányzat az Alsó utca felújítását pályázza meg, mivel az útburkolat a szociális otthonban folyó építkezés következtében teljes mértékben megrongálódott és felújításra szorul. Elmondja, hogy a bekerülési költség mintegy 8 millió forint lenne és a támogatás mértékét a feltételek alapján 70 %-ban lehetne elnyerni.

Ugyancsak javasolja a testületnek, hogy a beruházás megvalósítására két éves pályázatot nyújtsanak be, e szerint 2006. és 2007. években kerülne sor a megvalósításra.

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásával értsen egyet.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

4/2006.(I.24.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület Pásztori, Alsó utca útfelújítására a MÁK Területi Igazgatóságán keresztül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács TEKI Alapjához 2006 – 2007. évi kivitelezési megvalósítással pályázatot nyújt be.

Képviselő-testület a felújítási munkák 7.855.405,- Ft összköltségéből a pályázati kiírásban foglalt feltételek figyelembe vételével:

 

     2006. évre                                                   471.324, - Ft önerőt biztosít, míg

     2007. évre                                                1 885.298,- Ft-ot irányoz elő adott évi      költségvetésében.

 

A hiányzó 1.099.756,-  Ft pénzösszeget 2006. évre és a 4.399.027,- Ft-ot 2007. évre a megpályázott alapból kívánja támogatásként előteremteni.

 

Kéri a pályázati kiírót, hogy a megjelölt bontásban pályázatát támogassa.

 

Utasítja a polgármestert a pályázat elkészítésére, annak határidőben történő, megadott feltételek szerinti benyújtására.

 

Határidő: február 15.

 

Felelős:  polgármester

 

7. napirendi pont:

 

Tájékoztató füzet kiadásához pénzeszköz biztosítás.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

Ónodi János polgármester előterjesztésében elmondja, hogy hosszú évek gyakorlata az, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal által szerkesztett és kiadott folyóirat – tájékoztató füzet – mely a napi munkavégzéshez nyújt sok esetben segítséget, kiadási költségeihez Pásztori község Önkormányzat is hozzájárult.

Javasolja, hogy az idei évben is hasonlóan támogassák a folyóirat megjelentetését és 5.000,- Ft összeggel járuljon hozzá a képviselő-testület annak költségeihez.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

 

 

5/2006.(I.24.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Győr által szerkesztett és kiadott tájékoztató füzet kiadási költségeihez 5.000,- Ft-tal járul hozzá.

 

Utasítja a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

 

Határidő: január 31.

 

Felelős:  polgármester

 

Nyilvános ülést követően Ónodi János polgármester zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyet tárgyal.

 

Miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről egyéb észrevétel, bejelentés nem érkezik, Ónodi János polgármester az ülést 18,30 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

                    Ónodi János                                                                         Papp László

                   polgármester                                                                          körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

216-3/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. február 16-án 16,00  órai kezdettel tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

 

Jelen vannak:     Végh László alpolgármester,

Jandó Árpád, Némethné Farkas Mária, Endrődy Győző és Kovács Sándor képviselőtestületi tagok.

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                        

Végh László alpolgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testületi tagok többsége jelen van.

 

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendeket fogadja el tárgyalásra.

 

 

N a p i r e n d

 

1.)    Önkormányzat 2006. évi költségvetés-tervezet megtárgyalása.

            Előadó: Papp László körjegyző

 

2.)    Zárt ülés keretében:

 

a.)    Szociális ügyek.

                        Előadó: Végh László alpolgármester

 

b.)    Választási Bizottság megválasztása.

                        Előadó: Papp László körjegyző

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

            Önkormányzat 2006. évi költségvetés-tervezet megtárgyalása.

            Előadó: Papp László körjegyző

            (költségvetés-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Papp László körjegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Ónodi János polgármester betegségénél fogva a testületi ülésen nem tud részt venni, ezért a vele történő egyeztetés alapján az előterjesztést ő fogja a képviselő-testület elé tárni.

Ismerteti, hogy a 2006. évi költségvetés tervezetét elkészítették. Annak készítése során figyelemmel voltak a bevételi források adta lehetőségekre, a településen jelentkező igények kielégítésére és a kellő összhang megteremtésére.

A 2006. évi költségvetés-tervezetüket már korábban előkészítették azzal – elmondása szerint – hogy az iparűzési adótételt felemelték, bízva abban, hogy bevételi forráshoz jutnak a kiadások finanszírozása érdekében.

Úgy gondolja, hogy a 2006. évi költségvetési tervezet eléggé feszített feladat-ellátást biztosít, hisz a rendelkezésre álló források nagyobb hányadát a működési költségek elviszik.

Ezen túlmenően olyan jellegű kötelezettségeik is vannak, melyek korábban benyújtott pályázatok kivitelezési munkáinak befejezését szolgálják, köztük a faluház felújítását.

Elmondása szerint 2006. évben a tervezet szerint 46.852.000,- Ft össz. költségvetéssel számolhatnak, amely egyrészt a működési kiadásaikat, a tervezett felújításukat foglalja magába. Úgy számolnak, hogy a tervezet szerint továbbra is szeretnének pályázni elsősorban a Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatokra, az útfelújításokra, tekintve, hogy az utak állapota nagyon megromlott és a közlekedés biztonságát nagyon veszélyezteti. Korábbi döntésnek megfelelően szeretnék elindítani a szennyvíz-programot, az engedélyezési terve készítése folyamatban van, és remélhetőleg a vízjogi engedélyt is megkapják.

Ez olyan kiadásokkal jár, melyek fedezetét ugyancsak a költségvetésbe kell biztosítani.

 

A továbbiakban részletesen is ismerteti az egyes tervezett bevételeket, valamint a kiadások alakulását és elmondja, hogy összességében a kiadások tekintetében csak a működés feltételeit biztosító kiadások szerepelnek. Jelentős összeget biztosítanak az átadott pénzeszközökre, amely egyrészt az intézmények működésének önkormányzatra eső fedezetéből tevődnek össze, másrészt a családsegítő szolgálat működtetésével, a mosonmagyaróvári hulladékkezelési konzorcium létrehozásával kapcsolatosan. A mobilkönyvtári szolgálat bevezetésével, illetve a hozzá való csatlakozással a könyvtári szolgáltatás feltételeit kívánják javítani. Továbbra is támogatni szeretnék – a tervezet szerint – a településen működő nyugdíjas klubot, valamint a tűzoltó egyesületet. Úgy gondolja, hogy a 2006. évi költségvetésük végrehajtási feltételei adottak, ugyanakkor rendszeresen figyelemmel kell kísérni a kiadások alakulását és a finanszírozás összhangjának megteremtését.

 

Ezt követően elmondja, hogy a legutóbbi körjegyzőségi együttes testületi ülésen a körjegyzőségi költségvetésben nem tudtak megegyezni a hozzájárulás mértéke miatt, ezért a mai költségvetési tervezet tárgyalását első olvasatnak tekintik, mivel annak elfogadása csak akkor történhet meg, ha az együttesen működtetett intézmények költségvetése elfogadásra került. Bízik abban, hogy az érintett önkormányzatok létrehozzák az egyezséget és azt követően a 2006. évi költségvetést elfogadják.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja azzal, hogy a költségvetésről szóló rendeletét a körjegyzőségi költségvetés elfogadását követően alkotja meg.

 

Nyilvános ülést követően Végh László alpolgármester zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális és személyi ügyeket tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, bejelentés nem érkezik, Végh László alpolgármester az ülést 17,30 órakor bezárja.

 

Kmf.

 

 

                 Végh László                                                                            Papp László

            alpolgármester  körjegyző

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

216-5/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. március 1-én 16,00  órai kezdettel tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

 

Jelen vannak:     Végh László alpolgármester,

Jandó Árpád, Némethné Farkas Mária, Endrődy Győző és Kovács Sándor képviselőtestületi tagok.

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                        

Végh László alpolgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testületi tagok többsége jelen van.

 

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendeket fogadja el tárgyalásra.

 

 

N a p i r e n d

 

1.)    Körjegyzőség 2006. évi költségvetésének elfogadása.

            Előadó: Végh László alpolgármester

 

2.)    Önkormányzat 2006. évi költségvetésének elfogadása.

            Előadó: Végh László alpolgármester

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

Körjegyzőség 2006. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Végh László alpolgármester

 

Végh László alpolgármester elmondja, hogy az együttes testületi ülésen nem került sor a körjegyzőség költségvetésének elfogadására, mivel Zsebeháza település a körjegyzőség költségvetéséhez való hozzájárulás összegét sokallta.

Ismerteti, hogy az eltelt időszakban Szil és Zsebeháza település önkormányzatai között egyeztetések történtek és az egyeztetések során úgy állapodtak meg, hogy Zsebeháza 1,3 millió forint összeggel hozzájárul a körjegyzőség össz. kiadásához.

Ismerteti továbbá, hogy Szil község képviselőtestülete ugyanakkor Zsebeháza település negatív hozzáállása miatt olyan határozatot hozott, hogy továbbiakban együtt tud-e működni Zsebeháza településsel a körjegyzőségben, annak tényét meg kell vizsgálni.

Bízik abban, hogy a konfliktusok feloldódnak és a körjegyzőség továbbra is működni fog.

 

Ezt követően részletesen szól a körjegyzőség költségvetéséről és elmondja, hogy összességében az együttes ülésen elmondottaknak megfelelően 32 millió forint össz. kiadással számol az intézmény, melyből a béreket és a működési feltételeket kell megoldani.

 

Pásztori települést 4.025.000,- Ft hozzájárulási összeg terheli a társulási megállapodásban meghatározott szempontok figyelembe vételével.

Javasolja a testületnek a költségvetés elfogadását.

 

Az előterjesztéshez kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

11/2006.(III.1.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület Szil-Zsebeháza-Pásztori Körjegyzőség 2006. évi költségvetését 32.000.000,- Ft bevétellel és 32.000.000,- Ft kiadással jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a központi támogatáson túlmenően a település 4.025.000,- Ft összegű hozzájárulás megfizetésére köteles a fenntartási költségek biztosítása érdekében.

 

Utasítja a polgármestert, hogy a kötelezettségként vállalt befizetés folyamatos átutalásáról gondoskodjon.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős:  alpolgármester

 

2. napirendi pont:

 

Önkormányzat 2006. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Végh László alpolgármester

 

      (költségvetési rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Végh László alpolgármester elmondja, hogy a legutolsó testületi ülésen részletesen foglalkoztak a 2006. évi költségvetési tervezet megtárgyalásával. Ismerteti, hogy az akkori tárgyalást első olvasatnak tekintették és úgy foglaltak állást, hogy a megismert célkitűzéseket ismételten áttekintve fogják a költségvetést elfogadni.

A helyi költségvetési rendelet megalkotásának feltétele volt az együttesen működtetett intézmények költségvetésének megtárgyalása, melyen túljutottak azzal, hogy a körjegyzőségi költségvetést az érintett települések önkormányzatai elfogadták és a körjegyzőséghez való működési feltételeket biztosítják.

Úgy gondolja, hogy az első olvasatra beterjesztett költségvetési rendelet megalapozott volt, azon változtatni nem szükséges, ezért az abban meghatározott célkitűzések figyelembe vételével javasolja a helyi rendeletet megalkotni és elfogadni.

Véleménye szerint az összességében 46.852.000,- Ft össz. kiadás tartalmazza az intézmények működési lehetőségeit és bizonyos fejlesztési, felújítási munkák elvégzésének szerény körülményeit.

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2006. évi költségvetésüket fogadják el.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő úgy gondolja, hogy a költségvetés-tervezet első olvasati áttekintése során részletesen megismerték a település lehetőségeit, mind a pénzügyi források, mind a pénzügyi feladatok végrehajtásának vonatkozásában.

Véleménye szerint keresni kell a lehetőséget további források bevonására és abban az esetben a célkitűzéseiket megvalósíthatják.

Javasolja a testületnek a költségvetés elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület Pásztori település 2006. évi költségvetését 3/2006. rendeletével jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

Napirend után Végh László alpolgármester az ülést 19,00 órakor bezárja, mivel több tárgy, hozzászólás nincs, kérdés, bejelentés nem érkezik.

 

 

Kmf.

 

 

                    Végh László                                                                Papp László

                   alpolgármester                                                                  körjegyző

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

216-6/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. március 29-én 16,00   órai kezdettel tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

 

Jelen vannak:     Ónodi János polgármester

                            Végh László alpolgármester,

Jandó Árpád, Némethné Farkas Mária, Endrődy Győző és Kovács Sándor képviselőtestületi tagok.

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                        

Ónodi János polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testületi tagok többsége jelen van.

 

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendeket fogadja el tárgyalásra.

 

 

N a p i r e n d

 

1.) Szociális és gyermekvédelmi rendelet-tervezet megtárgyalása.

            Előadó: Papp László körjegyző

 

2.)    Luxusadó rendelet megtárgyalása, elfogadása.

            Előadó: Papp László körjegyző

 

3.)    Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programok megtárgyalása, elfogadása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

4.)    Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

5.)    2006. évi közbeszerzési terv elfogadása.

            Előadó: Papp László körjegyző

 

 

 

6.)          Választással kapcsolatosan felmerülő költségekre pénzeszköz biztosítása.

            Előadó: Papp László körjegyző

 

7.)          Belső ellenőrzés megállapításainak jegyzőkönyvbeli ismertetése.

         Előadó: Ónodi János polgármester

 

8.)          Szociális ügyek megtárgyalása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

Szociális és gyermekvédelmi rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Papp László körjegyző ismerteti, hogy a szociális törvény 2006. évben jelentős mértékben módosult, és ez szükségessé tette a szociális és gyermekvédelmi helyi rendelet felülvizsgálatát, módosítását. Elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendeletet több ízben módosították, ezért szükségesnek látja, hogy egységes szerkezetben új rendelet megalkotására kerüljön sor, amely tartalmazza a gyermekvédelemmel, valamint a szociális igazgatással kapcsolatos feladat-ellátását egyaránt.

Ezt követően szól arról, hogy a rendelet-tervezetbe beépítették a 2006. július 1. illetve a 2007. január 1-től várható módosulásokat azzal, hogy a hatályba léptető résznél az érintett jogszabályi helyeket megjelölték.

Ezt követően részletesen ismerteti az egyes rendelkezéseket és elmondja, hogy alapjában véve az eddigi szociális és gyermekvédelmi rendeletben meghatározott mértékeket vették figyelembe azokban az esetekben, amikor a törvény változtatást nem eszközölt.

Továbbiakban részletesen ismerteti az egyes szociális, gyermekvédelmi ellátásokat, azok összefüggéseit, feltételeit, valamint az eljárási szabályokat.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendeletet fogadja el.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő hozzászólásában a rendszeres szociális segély megszüntetésének feltételeként meghatározott munkavédelmi szabály beépítését vitatja, mivel úgy gondolja, hogy ez a munkavédelemről szóló rendelet rendelkezésiben kell, hogy szerepeljen.

 

Papp László körjegyző válaszában ismerteti, hogy a rendszeres szociális segélyben részesítettet, így közcélú munkára kiközvetítettek együttműködni kötelesek a munkáltatóval, illetve az önkormányzattal. Abban az esetben, ha munkavédelmi szabályt szegnek, az együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, hisz emiatt a közcélú munkaviszonyok megszüntethető.

Ezért került beépítésre ez a szabály a rendelet-tervezetbe.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 4/2006. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

 1. napirendi pont:

 

Luxusadó rendelet megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület a luxusadóról szóló 5/2006. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

3. napirendi pont:

 

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programok megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Szakmai program a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a szociális törvény kötelező feladatként írja elő az önkormányzatok részére a szociális étkeztetés illetve a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatások megszervezését.

Ismerteti, hogy a törvény rendelkezése több mint egy éve hatályos, de ez ideig az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tett eleget. Elmondja, hogy a helyi szociális rendeletükbe a kötelező feladat-ellátás szabályozását beépítették, s ennek megfelelően szükséges, hogy az ellátást a közigazgatási területen megszervezzék. Elmondja, hogy az ellátás megszervezése működési engedélyköteles és ahhoz, hogy a működési engedélyt megkaphassák, szükséges, hogy az előirt szakképesítéssel rendelkező személy kerüljön alkalmazásra.

Ugyancsak a működési engedély feltétele a szakmai program megalkotása és elfogadása, amelyet a mai testületi ülés elé terjesztettek azzal, hogy előzetesen annak anyagát a meghívóval egyidejűleg a testület tagjai megkapták.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a programokat fogadják el.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő hozzászólásában az ellátás bevezetésének szükségességével foglalkozik, úgy gondolja, hogy a jogszabályi kötelezettség ellenére a bevezetés sok munkával fog járni, mivel a lakosság részéről a fogadókészség nem biztos, hogy fennáll. Fontosnak tartja a személy kiválasztását és szükséges szakmai képesítés megszerzését. Úgy gondolja, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget kell tenni.

 

Miután az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

12/2006.(III.29.)  H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az előterjesztésben elhangzottak alapján a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programját jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltatás beindítása érdekében a működési engedély kérelmet indítsa el.

 

Határidő: április 30.

 

Felelős:   polgármester

 

 

4. napirendi pont:

 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(SzMSz tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület Szil község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2006. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

5. napirendi pont:

 

2006. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

            (Tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Papp László körjegyző szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a közbeszerzési törvény rendelkezése értelmében a helyi önkormányzati költségvetés elfogadását követően április 15-ig kell elkészítenie az önkormányzatoknak a közbeszerzési tervet. Elmondása szerint ebben a tervben a folyékony hulladék szippantás közbeszerzési értékhatára meghaladja a beszerzés tervezett összegét, ezért a szolgáltató kiválasztásához az eljárást le kell folytatni.

 

Javasolja a testületnek, hogy a közbeszerzési tervet ennek megfelelően fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

13/2006.(III.29.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület 2006. évi közbeszerzési tervet jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a tervben foglalt közbeszerzés végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: április 30.

 

Felelős:   polgármester

 

6. napirendi pont:

 

Választással kapcsolatosan felmerülő költségekre pénzeszköz biztosítása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

Papp László körjegyző szóbeli előterjesztésében kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a 2006. évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításában résztvevő választott választási bizottság, valamint HVI tagok részére adjanak kiegészítést – anyagi eszközeik függvényében – az étkezéshez, valamint a tiszteletdíjakhoz.

Elmondja, hogy azon személyek, akik a választás lebonyolításában részt vesznek, egész napos elfoglaltsággal bírnak és a központilag rendelkezésre bocsátott pénzeszköz munkájukat csak részben ismeri el. Erre való tekintettel kéri a résztvevők munkájának elismerését és lehetőség szerint támogatás kiegészítését.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

14/2006.(III.29.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a szóbeli előterjesztésben elhangzottak figyelembe vételével az Országgyűlési Képviselő-választás lebonyolításában részt vevő választási bizottság és HVI tagjainak munkáját elismeri és részükre személyenként 2.000,- Ft tiszteletdíj-kiegészítést, valamint 1.000,- Ft étkezési hozzájárulás kiegészítést állapít meg személyenként.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapított pénzösszeg kifizetésének engedélyezésére.

 

Határidő: április 9.

 

Felelős:   polgármester

 

7. napirendi pont:

 

Belső ellenőrzés megállapításainak jegyzőkönyvbeli ismertetése.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

            (Belső ellenőrzésről készült jegyzőkönyv csatolva.)

 

Ónodi János polgármester ismerteti, hogy az önkormányzat tagja a Csornai Kistérségi Társulásnak, ennek megfelelően a belső ellenőrzési feladatokat is a társulás keretében látja el. 2006. évben elvégezte a társulás a belső ellenőrzést és annak megállapításairól jegyzőkönyvet készített, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, így tudomást szerezhettek – elmondása szerint – a fellelhető hiányosságokról.

Úgy gondolja, hogy az ellenőrzés megállapításai a törvényes gazdálkodás feltételeit szolgálják és ennek megfelelően szükségesnek tartja a hiányosságok kijavítását, illetve a megállapítások, javaslatok magukévá tételét.

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a belső ellenőrzésben foglaltakat vegye tudomásul és a megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében készítsenek olyan intézkedési tervet, amely végrehajtást eredményezi.

 

Kéri javaslatának elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

15/2006.(III.29.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az önkormányzat belső ellenőrzéséről készült jelentést, illetve az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére, megszüntetésére készítsen intézkedési tervet és azt a következő ülésen terjessze a testület elé.

 

Határidő: április 30.

 

Felelős:  polgármester

 

 

Nyilvános ülést követően Ónodi János polgármester zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyeket tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület részéről észrevétel, bejelentés nem érkezik,  Ónodi János polgármester az ülést 18, 30 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

                 Ónodi János                                                                      Papp László

                 polgármester                                                                         körjegyző

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

216-8/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. április 27-én 16,00   órai kezdettel tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

 

Jelen vannak:     Ónodi János polgármester

                            Jandó Árpád, Némethné Farkas Mária, Endrődy Győző

                            és Kovács Sándor képviselőtestületi tagok.

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                        

Ónodi János polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testületi tagok többsége jelen van.

 

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendeket fogadja el tárgyalásra.

 

 

N a p i r e n d

 

1.)    Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

2.)    Jobaháza település kistérséghez való csatlakozás kérelmével kapcsolatos állásfoglalás.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

3.)    Beszámoló a Gyermekvédelmi, gyámügyi tevékenységről.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

4.)    Falugondnoki Szövetséghez való csatlakozás kérdésében állásfoglalás.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

5.)    Szociális ügyek.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 

 

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

      (Beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Ónodi János polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 2005. évi költségvetés

végrehajtása során célkitűzésük a település működési feltételeinek megteremtése volt és azon túlmenően a rendelkezésükre álló anyagi eszközök ismeretében törekedtek arra, hogy bizonyos fejlesztések végrehajtásához is forrást teremtsenek. Ennek keretén belül került sor a Faluház felújításának megkezdéséhez. Úgy érzi, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodás tervezett feladatok végrehajtása megalapozott volt, ezek figyelembe vételével javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2006. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

 

 1. napirendi pont:

 

Jobaháza település kistérséghez való csatlakozás kérelmével kapcsolatos állásfoglalás.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a legutóbbi kistérségi ülésen tájékoztatták a település polgármestereit, hogy Jobaháza Önkormányzata kérte a kistérségi társulást, hogy csatlakozási szándékát fogadják el. Úgy gondolja, hogy ennek akadálya nincs, ugyanakkor úgy érzi, hogy a csatlakozási kérelmeket valamilyen formában kezelni kellene, hisz az elmúlt év során is minden testületi ülésen úgy foglalkoztak csatlakozási kérelmek elbírálásával, hogy a társulási szerződések utólagosan kerültek aláírásra. Javasolja a testületnek, hogy Jobaháza csatlakozási kérelmét fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

17/2006/IV.27.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület Jobaháza Önkormányzat Csornai Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozási kérelmét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Az Önkormányzat felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a jövőre nézve a csatlakozási kérelmek elbírálását tervezetten negyed éves vagy fél éves alkalomhoz kösse.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

 

Határidő: május 30.

 

Felelős:   polgármester

 

3. napirendi pont:

 

Beszámoló a Gyermekvédelmi, gyámügyi tevékenységről.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

18/2006.(IV.20.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Gyermekek védelméről és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a beszámolót a Megyei Gyámhivatal részére küldje meg.

Határidő: május 15.

Felelős:   polgármester

 

4.      naprendi pont:

 

Falugondnoki Szövetséghez való csatlakozás kérdésében állásfoglalás.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

 

Ónodi János polgármester ismerteti, hogy a falugondnoki szolgálatok egyesületbe tömörültek és a szolgálat eredményes működése érdekében az egyesülethez való csatlakozásuk célszerű lenne. Ennek megfelelően javasolja, hogy a csatlakozzanak az egyesülethez, mint pártoló tagok, s egyben vállalják a pártoló tagsággal felmerülő költségeket a 10.000,- Ft összeget, valamint a lakosonkénti 30,- Ft/ fő befizetését.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a csatlakozási szándékot és a támogatás összegének átutalását támogassa.

 

H o z z á s z ó l á s:

Jandó Árpád képviselő, aki egyben a település falugondnoka elmondja, hogy a szövetséghez való csatlakozással egyetért. Ismerteti, hogy a szövetség hivatott a területen összefogni a falugondnoki szolgálatokat és részükre a megfelelő szakmai segítséget megadni. Úgy gondolja, hogy a pártoló tagsági díj befizetése ellentételeként megfelelő segítséget nyújtanak a szolgálat működtetéséhez

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

19/2006.(IV.27.)  H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a falugondnoki egyesület működéséhez 10.000,- Ft egy összegű, valamint 30,- Ft/lakos támogatást biztosít azzal, hogy egyben csatlakozni kíván a falugondnoki szövetséghez.

Utasítja a polgármestert a támogatás és a hozzájárulás átutalására.

Határidő: május 15.

Felelős:  polgármester

 

Ónodi János polgármester  a nyilvános ülést követően zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyeket tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, bejelentés nem érkezett, Ónodi János polgármester az ülést 17,30 órakor bezárja.

 

Kmf.

 

 

              Ónodi János                                                                               Papp László

              polgármester                                                                                  körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

216-10/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. június 27-én 16,00   órai kezdettel tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

 

Jelen vannak:     Ónodi János polgármester

                            Végh László alpolgármester

                            Jandó Árpád, Némethné Farkas Mária, Endrődy Győző,

                            és Kovács Sándor képviselőtestületi tagok.

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                        

Ónodi János polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjai mindnyájan jelen vannak.

 

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendeket fogadja el tárgyalásra.

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

1.)    Községrendezési terv módosítása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

2.)    2006. évi költségvetési rendelet módosítása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

3.)    Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenység megállapításairól.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

4.)    Faluháznál kerítés létesítés lehetőségének megvizsgálása.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

5.)    Megyei közútfejlesztési terv módosítására javaslattétel.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

6.)    Településen működő idősek részére helyiség biztosítás.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 

7.)    Szociális ügyek.

            Előadó: Ónodi János polgármester

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

Községrendezési terv módosítása.

Előadó: Ónodi János polgármester

(Törvényességi észrevétel írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a Közigazgatási Hivatal az önkormányzat által megalkotott és elfogadott 19/2005.(XI.29.) rendeletével kapcsolatosan törvényességi észrevételt tett. Elmondja, hogy a törvényességi észrevétel elsősorban a szabályzathoz tartozó SZ.1. jelű belterületi szabályozási tervlappal kapcsolatosan emel kifogást amiatt, hogy annak egyes részei nem a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartalmazzák azokat az elképzeléseket, melyek megjelenítésre kerültek. Ezt követően részletesen ismereti a törvényességi észrevételben foglaltakat és elmondja, hogy a településtervezővel történt egyeztetés alapján az észrevételt elfogadják. az egyeztetés során, illetve annak eredményeképpen a településtervező elvégezte a szükséges pontosításokat, korrekciókat, s ennek megfelelően a már kiadott testületi tagoknál lévő új „SZ.1.” jelű tervlap tartalmazza a változásokat.

Javasolja a testületnek, hogy a törvényességi észrevétel elfogadásával egyidejűleg a rendelet módosítását fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület Pásztori község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

2. napirendi pont:

 

2006. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Rendelet-tervezet módosítása a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Ónodi János polgármester előterjeszti, hogy az Államháztartási és Önkormányzati Törvény rendelkezései értelmében az önkormányzatok a költségvetési rendeletüket negyedévente kötelesek felülvizsgálni és a szükséges módosításokat elvégezni. Elmondja, hogy a 2006. évi költségvetés elfogadását követően az önkormányzat költségvetését befolyásolták az államháztartással felmerülő pénzügyi kapcsolatok. Ennek megfelelően többlettámogatást kaptak a munkaügyi rendszerben foglalkoztatott dolgozók munkabéréhez való hozzájáruláshoz, valamint a szociális feladatok ellátásához. Ennek megfelelően javasolja a költségvetés 2006. évi bevételeinek megemelését és ugyan így a kiadási oldalon a megjelölt feladatok végrehajtását a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2006. évi rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

3.      napirendi pont:

 

Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenység megállapításairól.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

(Belső ellenőrzés megállapításai a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Ónodi János polgármester ismerteti, hogy a belső ellenőrzési jelentésben meghatározott összeg pótlólagos lehívására a szükséges intézkedést megtették és elmondása szerint a Magyar Államkincstár a 2005. évi költségvetés felülvizsgálata során – jelzésük alapján – lehetőséget fog biztosítani a megjelölt összeg lehívására.

Javasolja a testületnek, hogy a jelentést fogadják el.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Endrődy Győző képviselő kifogásolja az ellenőrzés megállapításai alapján a végzett munkát és szükségesnek tartja, hogy bizonyos átszervezésekre kerüljön sor.

 

Képviselő-testület részéről az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület a belső ellenőrzésről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

4.      napirendi pont:

 

Faluháznál kerítés létesítés lehetőségének megvizsgálása.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

Ónodi János polgármester ismerteti, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő faluház és a keleti szomszéd lakóház közös telekhatára ellentétes beépítettségű. Ennek megfelelően a kerítés létesítése is közös feladat a szomszéd ingatlan tulajdonosával. A tulajdonos jelezte együttműködési szándékát és egyben kérte, hogy mivel közintézményről van szó, ezért közösen létesítsenek kerítést. Elmondja a tulajdonos észrevétele alapján, hogy a faluház használata során az ott játszó fiatalok gyakran átmennek az udvarba és zavarják őt. Úgy gondolja, hogy a tulajdonos szerinti kérés jogos, ezért javasolja, hogy a közösen létesítendő kerítés költségeiből vállaljanak részt, illetve amennyiben lehetőség van rá, biztosítsák a szükséges anyagot, s a munkákat a szomszéd végezze el.

Véleménye szerint erre a szomszéd is hajlandóságot mutat.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő már a szomszéddal ebben a kérdésben próbált egyeztetni. Véleménye szerint a szomszéd az együttműködésre hajlandó és ha az önkormányzat biztosítja az anyagot, abban az esetben a munkák elvégzéséről is gondoskodni fog.

Javasolja a testületnek, hozzon döntést a kerítés megépítéséhez való hozzájárulásról és bízza meg a polgármestert Pandúr Imrével történő egyeztetésre.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

21/2006.(VI.27.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az előterjesztésben elhangzottak figyelembe vételével egyetért, hogy a faluház nem beépítési oldalán a telepszomszéddal, Pandúr Imrével közösen kerítést létesítsenek. Ennek költségeihez hozzájárul.

 

Felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a telekszomszéddal a munkálatok, valamint a költségek arányos viselésére irányulóan.

 

Határidő:  július 15.

 

Felelős:   polgármester

 

5. napirendi pont:

 

Megyei közútfejlesztési terv módosítására javaslattétel.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

Ónodi János polgármester ismerteti, hogy a településrendezési tervbe beépítésre került a Megyei Közútfejlesztési Terv alapján a Bágyogszovát – Szilsárkány út Pásztori községtől délre eső részének korrekciója.

Elmondása szerint a korrekció érinti a Pásztoriban található termelőszövetkezeti állattartó telepet olyan formában, hogy azt kettészakítja és a terv szerint épületek lebontását tervezik.

Elmondása szerint semmi nem indokolja az ilyen jellegű tervezést, hisz a telepen kívül is megoldható lehetne, annak érintése nélkül a közút útvonalának tervezése.

A közút tervezőjével való egyeztetés alapján a módosításra lehetőség lenne a közútfejlesztési terv módosítása során, melyet követően kerülhetne sor a településrendezési terv ugyancsak ilyen irányú módosítására.

 

Javasolja a testületnek – a szövetkezet véleményének figyelembe vételével – közösen tegyenek előterjesztés a Megyei Önkormányzathoz, hogy a Megyei Közútfejlesztési Terv esetleges módosítása során vegyék figyelembe a felmerült problémát és tervezzék át az érintett szakaszt olyan formában, hogy az a telepet ne érintse, annak értékét ne csökkentse. Kéri a testület ilyen irányú döntését, felhatalmazását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

 

 

 

22/2006.(VI.27.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az előterjesztésben elhangzottak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert, hogy Pásztori állattartó telepet érintő Bágyogszovát – Szilsárkány közút új nyomvonalon való vezetésére a Megyei Közútfejlesztési Terv módosítására tegyenek javaslatot.

 

Határidő: július 15.

 

Felelős:   polgármester

 

6. napirendi pont

 

Településen működő idősek részére helyiség biztosítás.

Előadó: Ónodi János polgármester

 

Ónodi János polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti Némethné Farkas Mária az Ezüstfenyő Klub vezetője kérelemmel fordult a testülethez, hogy a felújított faluházban részükre egy helyiséget biztosítsanak. Elmondja, hogy a helyiség berendezéséről, megőrzéséről a klub tagjai gondoskodnának, ugyanakkor lehetőség lenne számukra arra, hogy igazi klubéletet éljenek.

Továbbiakban ismerteti, hogy a fiatalok részére a faluházban alakítottak ki helyiséget és úgy gondolja, hogy az idősek részére is tudnának biztosítani olyan formában, ha esetlegesen más célra  is szükség lenne a helyiségre, azt biztosítanák.

Javasolja a testületnek, hogy adjanak lehetőséget a klub részére helyiséghasználatra.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az ifjúság részére kialakított helyiség berendezése még nem fejeződött be, gondoskodni kell a villanyszerelési, festési munkálatok befejezéséről. A helyiséghasználat biztosítása során gondolni kell azonban arra is, hogy a településen más korosztály is él, ennek megfelelően részükre is meg kell teremteni a lehetőséget. Ezek figyelembe vételével javasolja a döntés meghozatalát.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

23/2006.(VI.27.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a településen működő Ezüstfenyő Klub részére a faluház első traktusában egy helyiséget biztosít a klubfoglalkozás tartása érdekében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást írja alá.

 

Határidő: július 15.

 

Felelős:   polgármester

 

 

 

 

 Napirendet követő bejelentések:

 

Endrődy Győző képviselő javasolja a testületnek, hogy gondoskodjon arról, hogy a temetőben öntözőkannák elhelyezésére egy állványt alakítsanak ki.

 

Végh László alpolgármester ugyancsak javasolja, hogy a buszváróba rendszeresítsenek egy padot, hogy az utazásra várakozók helyet tudjanak foglalni, valamint az Alsó utca szociális otthon előtti részének padka murvázását próbálják megoldani.

 

Ónodi János polgármester válaszában ismerteti, hogy a bejelentéseket köszönettel veszi, a felvetett problémák megoldásának lehetőségét megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

Bejelentéseket követően Ónodi János polgármester zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyeket tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület részéről egyéb észrevétel, bejelentés nem érkezik, Ónodi János polgármester az ülést 18,30 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

                       Ónodi János                                                                   Papp László

                       polgármester                                                                      körjegyző

 

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

216-18/2006.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. december 20-án 17, 30 órai kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről

Az ülés helye: Kultúrház.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

Jandó Árpád, Endrődy Győző, Zajácz – Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin,                   Sölétormos Sándor képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

                       

                        Lakosság köréből megjelent: 36 fő

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület minden tagja jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

1.) 2007. évi ivóvíz- díjról döntéshozatal.

          Előadó: polgármester

 

2.) Hulladékszállítási díj 2007. évi elfogadása.

         Előadó: polgármester

 

3.) 2007. évi belsőellenőrzési terv elfogadása

         Előadó: körjegyző

 

4.) Nyilatkozat elfogadása a kórház bezárására vonatkozóan.

         Előadó: polgármester

 

5.) Lakásvásárláshoz támogatási kérelem megtárgyalása.

               Előadó: polgármester

 

 

 

 

 

 

N a p i e n d tárgyalása:

 

1.      napirendi pont:

 

  2007 évi ivóvíz díjról döntéshozatal

  Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 (Rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

Írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nincs képviselő – testület egyhangúan az alábbi döntést hozza:

 

 

Képviselő testület a 2007 évi ivóvíz díjról szóló 11/2006 szám rendeletét elfogadja

 

 

2.      napirendi pont:

 

         2007. évi hulladékszállítási díj elfogadása

         Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

       (Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

    Írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nincs képviselő testület egyhangúan az       

    alábbi döntést hozza:

 

Önkormányzat a 2007 évi hulladékszállítási díjakról szóló 12/2006 szám rendeletét     elfogadja

 

3.      napirendi pont:

 

Pásztori Község Önkormányzata 2007. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása.

 

Előadó: Papp László

 

Papp László körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat a Csornai Kistérség keretén belül látják el a belső ellenőrzési feladatokat. Elmondása szerint el kell készíteni a 2007. évi ellenőrzésekre az ütemtervet, meg kell határozni azokat a feladatokat, melyre nézve a belső ellenőrzést meghatározzák. Javasolja, hogy a témakörök között az alábbi ellenőrzések szerepeljenek:

 

1.      Követelések és kötelezettségek nyilvántartása, alakulása, összetétele 2006. december 31-én.

2.      Normatív állami finanszírozás ellenőrzése.

3.      Analitikus nyilvántartások szabályozása, vezetése, naprakészsége és teljes körsége

 

           Javasolja a testületnek az ütemterv elfogadását

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő döntést hozza:

 

43/2006.(XII. 20.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a 2007. évi belső ellenőrzési ütemtervet jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja, az ütemtervben:

 

1.)    Követelések és kötelezettségek nyilvántartása, alakulása, összetétele 2006.            december 31-én.

2.)    Normatív állami finanszírozás ellenőrzése.

3.) Analitikus nyilvántartások szabályozása, vezetése, naprakészsége, és teljes        körsége.

 

Utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: polgármester

 

4.      napirendi pont:

 

      Nyilatkozat elfogadása a kórház bezárására vonatkozóan.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan az alábbi döntést hozza:

 

44/2006.(XII. 20.) H a t á r o z a t:

 

Pásztori község Önkormányzata a település lakossága egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében TILTAKOZÁSÁT FEJEZI KI a különböző médiákból megismert, a csornai Margit Kórház bezárása, fekvőbeteg osztályainak megszüntetése ellen az alábbi érvek alapján:

 

A fekvőbeteg osztályai megszűntetése esetén sokkal távolabb, és időben később jutnának a betegek szakszerű ellátáshoz; pl.

- tüdőembólia, szívritmuszavar ellátására többé nem lenne lehetőség,

- egyszerű háztartási balesetek, illetve azonnali sebészeti ellátást igénylő esetek megoldására is csak a megyeszékhelyen kerülhetne sor,

- újonnan születő gyerekek születési helye nem lehetne többé Csorna város,

- a megye többi kórháza egyáltalán nincs felkészülve a régió betegeinek fogadására.

 

 

 

Más oldalról megközelítve:

A mentőszolgálat részéről – a fokozatos leépítések miatt – az akut ellátás még kevésbé lenne lehetséges.

A hozzátartozók látogatása – ami nélkülözhetetlen a beteg gyógyulásához sokkal több időt, pénzt és fáradságot venne igénybe.

A kialakult helyzetben kevesebb szakorvos venne részt a járóbeteg-ellátásban, aminek következtében tolódnának az előjegyzési időpontok, és a várólisták ideje megnyúlna!

Mindezek alapján a Képviselő-testület kijelenti, hogy a közel 40. 000 lakost szolgáló, a korábbi években kiváló színvonalon működő kórház az utóbbi éveken milliárdos összegben közpénzből felújított intézmény esetleges bezárása sérti az esélyegyenlőség elveit és az általunk képviselt emberek egészségügyi ellátása is veszélybe, kerülhet.

 

A Testület utasítja a Polgármestert, hogy a határozatot a csornai Margit Kórház részére küldje meg!

 

Határidő: december 31.

Felelős: polgármester

 

Ezt követően Roncs Gábor polgármester zárt ülést rendel el, mivel a testület szociális ügyeket tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület részéről egyéb észrevétel, bejelentés nem érkezik, Roncs Gábor polgármester az ülést 19 órakor bezárja.

 

Kmf.

                   Roncs Gábor                                                                              Papp László

                    polgármester                                                                                  körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

 

216-17/2006.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2006. december 20-án 17,00 órai kezdettel tartott  közmeghallgatásról.

 

Az ülés helye: Kultúrház.

 

Jelen vannak:     Roncs Gábor polgármester,

Jandó Árpád, Endrődy Győző, Zajácz - Jandó Ildikó, Kálmán Benjamin, Sölétormos Sándorképviselő testületi tagok

 

 

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                            Lakosság részéről megjelent: 36 fő

 

Roncs Gábor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, s örül annak, hogy szép számmal vesznek részt a lakosság részéről, a közmeghallgatásról.

Elmondja, hogy a tv. kötelezően írja elő a települési önkormányzatok részére, hogy évente egy alkalommal közmeghallgatást tartsanak. A kötelezettségüknek tesznek eleget a mai napra meghirdetett közmeghallgatás alkalmával.

Ezt követően tájékoztatást ad az önkormányzat működéséről, költségvetési helyzetéről és elmondja, hogy mint hátrányos helyzetű település – az intézmények működése mellett – egyre kevesebb összeget tud fordítani a fejlesztésekre. A rendelkezésükre álló pénzeszközöket pályázatok benyújtásával kívánják kiegészíteni, így kerülhet sor esetleges pályázat esetén a következő évben a belterületi utak felújítására. Bízik, abban hogy a szennyvizépitésben is sikerül pályázat alapján előbbre lépni.

Ezt követően kéri a lakosság támogatását az elképzelt feladatok megoldásában.

 

Papp László körjegyző továbbiakban tájékoztatja a lakosságot a 2006. évi költségvetés végrehajtásának állásáról, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott elképzelésekről. Külön szól az intézmények működési feltételeiről és a lehetőségekról. Tájékoztatást ad a helyi adókból eredő bevételek alakulásáról és azok felhasználásáról.

Kéri a lakosságot, hogy támogassák a településfejlesztésre és az intézményeik működtetésére irányuló törekvéseiket, Kéri a jelenlévő lakosságot, hogy a település működésével kapcsolatosan mondjon véleményt.

 

H o z á s z ó l á s o k:

 

Borbély Géza pásztori lakos az összefogás szükségességét hangsúlyozza. Felhívja a figyelmet a települések közötti utak pitésének lehetőségeire, az erre irányuló pályázati források bevonásának szükségességére. Fontos kitörési pontnak tartja a turizmus fejlesztését a meglévő értékek feltárását, bemutatását. Véleménye szerint a kerékpárutak pitésében együtt kellene működni más településekkel. Hozzászólásának további részében az idősekről való gondoskodás fontosságát hangsúlyozza.

 

Vittner Gábor pásztori lakos az után érdeklődik, hogy a közvilágítási lámpa bővítésére milyen lehetőség lenne a volt tejcsarnok körüli területen. Ugyan csak megkérdezi, hogy a Kossuth és a Petőfi utcák járda és utfelujitása, mikorra várható.

 

Pandur Imréné pásztori lakos felhívja a lakosság figyelmét, hogy a körzeti orvos vizsgálat nélkül nem ír fel gyógyszert, ezért keressék fel.

 

 

Roncs Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy a felvetett problémák ismerősek és azok megoldása a programjában is szerepel. Bízik, abban hogy más településekkel együttműködve több fejlesztést megvalósíthatnak. Közvilágítási lámpahelyek bővítésének lehetőségét meg fogják vizsgálni. Járdaépítésre, egyelőre csak saját erőből van lehetőség, de keresik azokat a pályázatokat, amelyek e fontos fejlesztéshez pénzeszközt biztosít.

 

Roncs Gábor polgármester megköszöni a hozzászólásokat és az azokban elhangzott felvetésekre, javaslatokra a szükséges intézkedéseket megteszik.

 

Miután több hozzászólás nincs, Roncs Gábor polgármester bejelenti, hogy a közmeghallgatást követően nyilvános ülés tartására kerül sor.

 

Kmf.

 

 

                Roncs Gábor                                                                           Papp László

                 polgármester                                                                               körjegy

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

272/2007.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. február 16-án 18,00 órai             kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

Endrődy Győző, Zajácz-Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin, Sölétormos Sándor             képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

                       

                        Lakosság köréből megjelent: ---

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

 

1.)    Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

            Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

2.)    Állami Számvevőszék jelentésének megtárgyalása, elfogadása.

            Előadó: Papp László körjegyző

 

3.)    Vág és Egyed települések kistérségi csatlakozási kérelmében döntéshozatal.

            Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

4.)    Alpolgármester költségtérítésének megállapítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

5.)    Szociális ügy megtárgyalása.

            Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendelet-tervezet, illetve számszaki kimutatás a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy az előző napi ülésen, melyet Szil és Pásztori települések önkormányzataival együttesen tartottak, elfogadták az együttesen működtetett intézmények költségvetését. A közösen fenntartott intézményi költségvetésből a települési önkormányzatra eső részt Pásztori község költségvetésébe be kell építeni és a hozzájárulási kötelezettséget kiadásként tervezni kell.

Elmondja, hogy a költségvetési terv-javaslatot a hatályos pénzügyi, önkormányzati törvény rendelkezései alapján készítették el és figyelembe vették a 2007. évi költségvetési koncepcióban meghatározott célkitűzéseket. Véleménye szerint az önkormányzat 2007. évi gazdálkodási lehetőségei korlátozottak, hisz bevételi forrásra csak az állami költségvetéstől számíthatnak, adóbevételeik összege elenyésző.

Elmondja azt is, hogy a költségvetés biztonságát szolgálta az önkormányzat által megállapított helyi adók kivetése és alkalmazása.

 

A továbbiakban részletesen ismerteti az egyes bevételi forrásokat és elmondása szerint – figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket – 34,2 millió forintból gazdálkodnak.

A továbbiakban szól a tervezett kiadásokról, melynek keretében arra törekedtek, hogy a település és az itt található intézmények működése kapjon elsősorban hangsúlyt. A kiadások vonatkozásában az előző évi gyakorlattól eltérően bizonyos szociális jellegű kiadásokhoz is hozzá kellett nyúlni annak érdekében, hogy lehetőleg az egyensúlyt biztosíthassák.

A költségvetésen belül a kiadások vonatkozásában jelentős az átadott pénzeszközök arányának nagysága, amely abból ered, hogy önálló kötelező feladatot ellátó intézményük, mint óvoda, iskola, hivatal az önkormányzat nem rendelkezik, hanem ezeket társulás formájában látja el.

Ebből eredő kiadásaikat átadott pénzeszközként építették be.

A kiadások területén a működési pénzeszközök a meghatározóak és ezek fedezetét biztosították elsősorban a költségvetésben.

Bízik abban, hogy év közben a szabályozók területében változások nem történnek és takarékos gazdálkodással sikerül elérni a költségvetés egyensúlyának biztosítását és a tervezett feladatok végrehajtását. Beruházásra 2,5 millió forintot irányoztak elő, melyből a falugondnoki szolgálat buszcseréjét, valamint a milleniumi park térkövezését kívánják megoldani.

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy megismerve a költségvetés lehetőségeit, mondjon véleményt.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület a 2007. évi költségvetés kérdésében egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

 1. napirendi pont:

 

      Állami Számvevőszék jelentésének megtárgyalása, elfogadása.

      Előadó: Papp László körjegyző

 

(Jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

6/2007.(II.16.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület Pásztori község Önkormányzata szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

A testület a számvevőszéki jelentés megállapításaiban meghatározott hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet elfogadja az alábbiak szerint:

 

1.      A polgármester Csorna Kistérségi Társulásnál kezdeményezni fogja, hogy a társulási megállapodásban a beszámoltatási kötelezettség beépítésre kerüljön és a társulási megállapodásban rögzítsék a beszámolás módját, formáját, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját. A polgármester a 2006.januárjától megváltozott finanszírozási szabályokkal összhangban kezdeményezi a megállapodás módosítását.  

 

       Határidő: 2007. március 31.

 

       Felelős:   polgármester

 

2.      A polgármester gondoskodik a szociális törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások megszervezéséről, működtetéséről, a helyi igények felméréséről.

 

                          Határidő: március 31.

 

                          Felelős:   polgármester

 

3.      Képviselő-testület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg áttekinti a szociális alapellátás szervezeti formáinak célszerűségét, hatékonyságát és ha szükséges javaslatot tesz az átszervezésre.

      

       Határidő: éves költségvetés elfogadása.

 

       Felelős:   polgármester

 

 

 

4.      A szociális törvényben meghatározott alapszolgáltatások bevezetésével egyidejűleg a működési engedélyek birtokában a hatályos törvények és rendeletek keretein belül az abban meghatározott nyilvántartások vezetéséről a feladatot ellátó dolgozó gondoskodik.

 

                          Határidő: folyamatos

 

                          Felelős:   körjegyző

 

5.      Évente a körjegyző köteles beszámolni a szociális alapszolgáltatások érvényesüléséről, tapasztalatairól.

 

                          Határidő: december 31.

 

                          Felelős:   körjegyző

 

Utasítja a polgármestert, hogy a hiányosságok megszüntetéséről az intézkedési tervben foglaltak szerint gondoskodjon.

 

Határidő: február 28.

 

Felelős:   polgármester

 

 1. napirendi pont:

 

      Vág és Egyed települések kistérségi csatlakozási kérelmében döntéshozatal.

      Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Roncs Gábor polgármester elmondja, hogy a Csornai Kistérségi Társulás munkaszervezete megkereste az önkormányzatot azzal, hogy Vág és Egyed községek szeretnének a csornai Kistérségi Társuláshoz csatlakozni, kérik a társulásban való felvételüket.

  Javasolja, hogy a csatlakozási kérelmet támogassák.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

             7/2007.(II.16.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a polgármesteri előterjesztésben elhangzottakkal egyetért, Vág és Egyed település Csornai Kistérségi Társuláshoz való csatlakozását elfogadja.

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: február 28.

 

Felelős:   polgármester

 

 1. napirendi pont:

 

Alpolgármester költségtérítésének megállapítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a képviselő-testület a 31/2006.( X.13.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az alpolgármester részére tiszteletdíjat állapított meg, ennek megfelelően a 32/2006-os határozatában annak összegét a hatályos jogszabályok értelmében 92.000,- Ft-ban állapította meg.

Elmondja, hogy az alpolgármester Kálmán Benjamin írásban nyilatkozott, hogy nem tart igényt a tiszteletdíjra, ugyanakkor kérte, hogy az alpolgármesteri feladatokkal kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítése érdekében a testület részére költségtérítést állapítson meg.

Továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester esetében a költségtérítés összege a tiszteletdíj 10 és 20 %-a között kerülhet meghatározásra.

Javasolja, hogy az alpolgármester költségtérítését 10.000,- Ft-ban határozzák meg, amely 11 %-nak felel meg a törvényi rendelkezések betartása mellett.

 

Javasolja a testületnek a költségtérítés megállapítását.

 

Kálmán Benjamin alpolgármester bejelenti, hogy az ügyben érdekelt, ezért a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület 4 szavazattal 0 ellenében az alábbi döntést hozza:

 

8/2007.(II.16.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület Kálmán Benjamin alpolgármester részére 2007. január 1. napjától kezdődően havi 10.000,- Ft költségátalányt állapít meg, egyben tudomásul veszi, hogy nevezett a megállapított tiszteletdíjról lemond.

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a megállapított költségátalány folyósításáról gondoskodjon.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős:  polgármester

 

 

 

Napirendet követő tájékoztató, hozzászólás:

 

Papp László körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szennyvízépítés engedélyezési terveit át kell dolgozni, mivel a településről induló nyomóvezeték első szakaszán két olyan ingatlant érint, melyek esetében a szolgalmi jog megszerzése nehézséget okoz és ennek hiánya az engedélyezési eljárást megakadályozza.

Az ingatlan-tulajdonosokkal felvette a kapcsolatot és bízik abban, hogy a szolgalmi jog megszerzéséhez segítséget nyújtanak, beleegyezésüket adják.

Továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy a közeljövőben a Területfejlesztési Tanács által kiírandó pályázatok megjelennek és gondolkodni kell azon, hogy mely területeken kívánnak pályázatokat benyújtani.

 

Endrődy Győző képviselő hozzászólásában megkérdezi, hogy milyen fejlemények vannak a Szilsárkányba járó tanulók oktatásával kapcsolatosan, mivel olyan hírek járnak, hogy az iskola átszervezésre kerül és a társulás megszűnik.

 

Roncs Gábor polgármester válaszában ismerteti, hogy Csorna várossal kötött társulási megállapodás érvényben van, bármilyen jellegű átszervezés történik az oktatásban, ami a pásztori gyerekeket is érintheti, a csornai iskola pásztori közigazgatási területén élő gyerekeket befogadja.

Más településekkel közösen keresik az oktatás feltételeinek megoldását.

 

Roncs Gábor polgármester nyilvános ülést követően zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyet tárgyal.

 

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről egyéb észrevétel, bejelentés nem érkezik, Roncs Gábor polgármester az ülést 19,30 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

               Roncs Gábor                                                                             Papp László

                polgármester                                                                                 körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

272-3/2007.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. április 5-én 18,00 órai     kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

 Jandó Árpád, Zajácz-Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin, Sölétormos Sándor     képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

                       

                        Lakosság köréből megjelent: ---

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

 

1.      HÖF-CÉDE pályázat benyújtása kérdésében állásfoglalás.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

2.      2006. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

3.      SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

4.      Szociális rendelet módosítása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

5.      Tag-óvoda megszüntetéséről döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

6.      Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

7.      Közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

8.      Helyi Hulladékgazdálkodási programról szóló beszámoló elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

9.      Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

10.  Csornai Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

11.  Pártoló tagdíj megállapítása, illetve Rába Szövetséghez való csatlakozás kérdésében döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Napirend ismertetését követően Jandó Árpád képviselő javasolja a polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának napirendre tűzését, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad.

 

12.  Polgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata.

Előadó: Jandó Árpád képviselő

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

HÖF-CÉDE pályázat benyújtása kérdésében állásfoglalás.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kiírta a 2007. évi pályázati lehetőségeket. A kiírás értelmében az önkormányzatnak lehetősége nyílik arra, hogy a falugondnoki busz cseréjére pályázzon. Javaslatát azzal indokolja, hogy a falugondnoki szolgálat működési tapasztalatai jók, a működtetésre használt gépkocsi elöregedett, cserére szorul, annak érdekében, hogy gazdaságosan tudják működtetni. Javasolja a testületnek, hogy a buszvásárlásra pályázzanak. Ezzel kapcsolatosan három árajánlatot szereztek be és közülük a RENAULT Kristóf Kft. Ajánlata a legkedvezőbb. Így az össz. Bekerülési költség, amely a pályázat alapja 7,3 millió forint.

 

Kéri a testület döntéshozatalát.

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

 

 

 

10/2007.(IV.5.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF-CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Falugondnoki gépjármű beszerzése

 

A fejlesztés megvalósulási helye: Pásztori és térsége

 

A fejlesztés forrásösszetétele:             (adatok Ft-ban)

 

- Saját forrás                                           2.182.950,-

- Hitel                                                                    0,-

- Támogatásból igényelt összeg                5.093.550,-

- Egyéb támogatás (nevesítve)                                0,-

- Egyéb forrás                                                       0,-

Összesen:                                              7.276.500,-

 

Képviselő-testület 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.20.) rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: április 16.

 

Felelős:   polgármester

 

2. napirendi pont:

 

2006. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

3. napirendi pont:

 

SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

                  (SZMSZ tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Papp László körjegyző elmondja, hogy az Ötv. Értelmében az alakuló ülést követő 6 hónapon belül a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálja, és azt ha szükségesnek tartja, módosítja.

Ismerteti, hogy az önkormányzat az előző ciklusban elfogadott SZMSZ-ét már több ízben módosították, ezért javasolja a testületnek, hogy a régi hatályon kívül helyezésével új rendeletet alkosson. Ismerteti a kiadott rendelet-tervezetet és annak egyes rendelkezéseit, és felhívja a figyelmet azokra az alkotmány bírósági határozatokra, melynek egyes rendelkezései a szabályzat részeit meghatározzák. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmondottak figyelembevételével részletesen menjenek végig az egyes rendelkezéseken és fogadják el a kialakult –többségi döntésnek megfelelően – a Szervezeti Szabályzatot.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata során több észrevétel hangzott el és a testület tagjai egyhangúlag a következő döntést hozzák:

 

Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

4. napirendi pont:

 

Szociális rendelet módosítása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

                 (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Papp László körjegyző ismerteti, hogy az Önkormányzat rendelkezik helyi szociális rendelettel, melyben szabályozták az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárási feltételeket és összegeket.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy szociális rendeletét vizsgálja felül annál is inkább, mivel jelentős változások voltak a szabályozásban és ez szükségessé tette, hogy az egyes ellátási formákat a törvényi rendelkezésnek megfelelően szabályozzák.

Szükségesnek tartja ennek megfelelően a lakásfenntartási támogatás szabályozását, valamint a méltányossági közgyógyellátási igazolványok kiadásának megállapításának feltételeinek meghatározását. Ugyancsak szükségesnek tartja, hogy az átmeneti segély összegét, feltételeit a törvényi szabályozás feltételeivel összhangba hozzák, ezek figyelembevételével határozzák meg a juttatásokat.

Ismerteti, hogy a szociális étkeztetés működési engedély alapján bevezetésre kerül, így ugyancsak szükséges annak szabályozása, hogy kik és milyen feltételek esetén juthatnak hozzá az étkeztetési szolgáltatáshoz.

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy részletesen tekintsék át a kiadott rendelet-tervezetet, az abban megjelölt javaslatok figyelembe vételével fogadják el a rendeletet. Különösen felhívja a figyelmet az egyes ellátások jövedelmi határainak meghatározására, annál is inkább, mivel ezen összegek jelentős mértékben befolyásolják az egyes ellátási formák meghatározását.

 

Képviselő-testület tagjai részéről ezt követően a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatosan észrevételek hangzottak el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület az önkormányzat szociális igazgatásról, szociális ellátásokról szóló 4/2007. helyi rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

 

 

 

 

5. napirendi pont:

 

Tag-óvoda megszüntetéséről döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a szili óvoda költségvetésének elfogadása során már egy konszenzus alakult ki arra vonatkozóan, hogy a Pásztoriban működő tag-óvodát bezárják, mivel a gyermeklétszám annyira alacsony, hogy tag-óvodaként, önálló csoport működtetéseként az intézmény nem fenntartható.

Elmondja, hogy idő közben egyeztetett a szilsárkányi polgármesterrel, és az egyeztetés eredményeként úgy foglaltak állást, hogy az intézmény biztosítani tudja pásztori gyermekek befogadását.

Javasolja a testületnek, hogy döntésével kezdeményezze a tag-óvoda megszüntetésével kapcsolatos eljárás megindítását és hatalmazza fel arra, hogy megszüntetés esetén a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos tárgyalásokat lefolytathassa.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

11/2007.(IV.5.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület kezdeményezi a Körzeti Napközi Otthonos Óvoda Szil tag-óvodájaként működő Pásztori óvoda tanév végével való megszüntetését.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntetést követően az óvodáskorú gyermekek szilsárkányi óvodában történő elhelyezéséről folytasson tárgyalásokat az óvoda fenntartójával.

 

Határidő: április 30.

 

Felelős:  polgármester

 

           

6. napirendi pont:

 

Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

                  (Gazdasági program mellékelve.)

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a gazdasági program részletesen tartalmazza az önkormányzat ciklusra vonatkozó elképzeléseit. Úgy gondolja, ha a tervezett célkitűzések többségét meg tudják valósítani, abban az esetben jelentős mértékű változást eszközölhetnek a településen.

 

Javasolja a gazdasági program elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

12/2007.(IV.5.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2007-2010 évekre szóló gazdasági programját a mellékletben meghatározottak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy tevékenysége során törekedjen arra, hogy a gazdasági programban meghatározott feladatok, célkitűzések végrehajtásra kerüljenek.

 

Határidő: folyamatos, illetve 2010 évi önkormányzati választások

 

Felelős:   polgármester

 

 

7. napirendi pont:

 

Közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

Papp László körjegyző ismerteti, hogy a folyékony hulladékszállítás kötelező szolgáltatásként való megszervezése az önkormányzat feladatát képezi, a településen kapott értékek alapján a szolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. Ennek tényét állították be a tervbe és ennek figyelembevételével javasolja annak elfogadását.

 

13/2007.(IV.5.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület helyi közbeszerzési tervéről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Felhívja a polgármestert, hogy a beszámolóban meghatározott, közbeszerzési tervbe beépített feladat végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: december 31.

 

Felelős:   polgármester

 

8. napirendi pont:

 

Helyi Hulladékgazdálkodási programról szóló beszámoló elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

(Hulladékgazdálkodási program végrehajtásáról szóló beszámoló csatolva.)

 

Papp László körjegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat rendelkezik környezetvédelmi programmal és a hulladékgazdálkodási törvény kötelezővé teszi, hogy a programban meghatározott célkitűzések megvalósulásáról beszámolót készítsenek a környezetvédelmi hatóság részére. Ezen kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor a beszámolót elkészítik és azt a testület elfogadja, s megküldi a hatóság részére.

A továbbiakban ismerteti az írásos beszámolóban foglaltakat és felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes hulladékok vonatkozásában a programban meghatározott célkitűzésekhez viszonyítottan milyen javulás, vagy lemaradás van. Felhívja a figyelmet a folyékony hulladék nem zárt rendszerben való elvezetés problematikájára, és felhívja a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követ el azzal, hogy a szippantásos kommunális szennyvízre vonatkozóan nem jelölte ki a közszolgáltatót. Ezen kötelezettségének – elmondása szerint – eleget kell tennie annál is inkább, mivel olyan szolgáltató működik a területen, aki a pályázati kiírás feltételeinek és a szennyvíz megsemmisítési feltételeknek eleget tud tenni. Ugyancsak szükségesnek tartja a beszámoló alapján a csomagoló anyagok mértékének csökkentését, melyhez vélhetően hozzájárul majd a hulladékszigetek létesítése.

A továbbiakban ismerteti, hogy a szemétgyűjtés terén jelentős javulás történt, hisz ma már minden ingatlanról heti rendszerességgel történik a szemét elszállítása.

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

14/2007.(IV.5.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület helyi hulladékgazdálkodási tevéről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Felhívja a polgármestert, hogy a beszámolóban meghatározott megállapítások megszüntetéséről gondoskodjon, különös tekintettel a folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltató kijelölését.

 

Határidő: december 31.

 

Felelős:   polgármester

 

9. napirendi pont:

 

Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

(Jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Papp László körjegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat az adott évi belsőellenőrzési ütemtervet minden évben elfogadja, s a következő évben az általános ellenőrzés megállapításairól jelentést hallgat meg. Elkészítették – elmondása szerint – ezen jelentést, melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. Az abban foglaltakkal egyetért és kéri a jelentés tudomásulvételét, elfogadását.

 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

15/2007.(IV.5.) h a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a 2006. évi belső ellenőrzési jelentés megállapításait jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy az ellenőrzés általános megállapításait a munkák megszervezése során hasznosítsa.

 

Felelős:  polgármester

 

Határidő. folyamatos

 

 

 

10. napirendi pont:

 

Csornai Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.

Előadó: Papp László körjegyző

 

               (Megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Képviselő-testület részéről az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

16/2007.(IV.5.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítását jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: április 15.

 

Felelős:   polgármester

 

11. napirendi pont:

 

Pártoló tagdíj megállapítása, illetve Rába Szövetséghez való csatlakozás kérdésében döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az Önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet, így tagja a Falugondnoki Szolgálat Szövetségének. Ismerteti, hogy a szövetség működésének feltételeként tagdíjat állapít meg tagjai részére, melynek összege 19.600,- Ft. Javasolja a testületnek, hogy a szövetségtől kapott szolgáltatásokkal arányosan a tagdíj kifizetését engedélyezze.

Ezt követően elmondja, hogy a Rába Szövetség megkereste az önkormányzatot azzal, hogy csatlakozzon a szövetség tagjai közé. A szövetség működésével kapcsolatos alapszabályt megküldték és az abban foglaltakat ismerteti a testület tagjaival. Úgy gondolja, hogy a Rába a térségünk nagyon fontos folyója, meghatározó a területen és annak megvédése mindenkinek kötelessége. Ezért javasolja a testületnek, hogy az alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel összhangban a testület foglaljon úgy állást, hogy a Rába Szövetségbe tagként belép.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

17/2007.(IV.5.) H a t á r o z at:

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Falugondnoki Szolgálat Szövetség tagdíját 19,600,- Ft összeget utalja a szövetség részére.

A testület úgy foglal állást, hogy a települési önkormányzat kéri felvételét a Rába Szövetségbe, annak alapszabályában meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében.

 

Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály aláírására.

 

Határidő: április 30.

 

Felelős:   polgármester

 

12. napirendi pont:

 

 

Polgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata.

 

Jandó Árpád képviselő javasolja, hogy a polgármester 2007. évi tiszteletdíját vizsgálják felül és ennek függvényében állapítsanak meg a jogszabály keretei között magasabb összegű költségátalányt részére.

Javaslatát azzal indokolja, hogy a polgármester számos rendezvényen vesz részt, amely jelentős összegű kiadásokkal jár és a jelenlegi tiszteletdíj összegét nem tartja arányosnak a ténylegesen felmerült költségeivel.

Javasolja a testület részére, hogy a tiszteletdíj összegét 134.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg, míg a költség térítésére a korábban bejelentett igényének megfelelően a 30 %-os költségátalány kerüljön megállapításra.

Kéri javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

 

Roncs Gábor polgármester bejelenti, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni, mivel a napirend tárgyalásában érdekelt.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület 3 szavazattal 1 ellenében a következő döntést hozza:

 

18/2007.(IV.3.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a település polgármesterének tiszteletdíját 2007. április 1. napjától kezdődően havi 134.000,- Ft-ban, míg költségtérítését havi 40.000,- Ft összegben határozza meg.

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a megállapított összeg utalásáról, számfejtéséről gondoskodjon.

 

Határidő: április 30.

 

Felelős:  polgármester

 

Roncs Gábor polgármester ezt követően megköszöni a testület tagjainak támogató döntését, és elmondja, hogy az alakuló ülésen nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a tiszteletdíjra nem tart igényt. Elmondja, hogy ezen nyilatkozatát továbbra is fenntartja és a megállapított tiszteletdíjat továbbra sem kívánja felvenni. Erről írásban is nyilatkozni fog.

 

Miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület részéről észrevétel, bejelentés nem érkezik, Roncs Gábor polgármester az ülést 20,00 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

 

                Roncs Gábor                                                                           Papp László

                 Polgármester                                                                               körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

272-4/2007.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. június 14-én 18,00 órai   kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

 Jandó Árpád, Zajácz-Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin, Sölétormos Sándor      és Endrődy Győző képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

                       

                        Lakosság köréből megjelent: ---

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

 

 1. Tájékoztató pályázati lehetőségekről, illetve pályázatírással kapcsolatos megbízás adás.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. Településrendezési terv módosításával kapcsolatos állásfoglalás.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. Beszámoló a gyámügyi, gyermekvédelmi munkáról.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. Óvoda megszüntetéséről döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

5.  Vízdíjakról szóló önkormányzati rendeletre adott törvényességi észrevétel elbírálása.

           Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Szociális ügy megtárgyalása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

1. napirendi pont:

 

Tájékoztató pályázati lehetőségekről, illetve pályázatírással kapcsolatos megbízás adás.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy várhatóan az UNIO-s pályázatok az ősz folyamán megjelennek. Előzetes tájékozódás alapján „Életház” program keretén belül 1000 fő alatti települések pályázhatnak. A program és  a pályázat elkészítésére jelentkezett a Zöldforrás Kft., aki ennek lebonyolítását, elkészítését vállalják.

Ezzel kapcsolatos szerződés-tervezetet elkészítették és kéri a testületet, hogy döntsön abban a kérdésben, hogy a pályázat elkészítése érdekli-e illetve a szervezetet a tervezetben foglaltak szerint megbízza a pályázat elkészítésével.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

19/20074.(VI.14.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Zöldforrás Kft-vel az „Életház” program elkészítésére irányuló megbízási szerződést elfogadja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, s egyben utasítja,hogy az abban megjelölteknek megfelelően a munka megszervezéséről gondoskodjon.

 

Határidő: november 15.

 

Felelős:   polgármester

 

2. napirendi pont:

 

Településrendezési terv módosításával kapcsolatos állásfoglalás.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendezési terv módosítására irányuló kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a szilsárkányi Jóbarátság Tsz. Elnöke kérte az önkormányzatot, hogy a településrendezési tervet vizsgálja felül, módosítsa, mivel a szövetkezet tulajdonában lévő 095/7. harsz-ú szövetkezeti tulajdont a közút ketté vágja a terv szerint.

Elmondja, hogy a telepet értékesíteni kívánnák és ez az értékesítésnek akadályát jelentheti, tekintve,hogy a vevő a területet csak ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével tudja használni, hasznosítani.

A továbbiakban ismerteti, hogy a megjelölt közút a településrendezési tervben a megyei Közútfejlesztési Koncepcióban meghatározottak szerint került megjelölésre.

Javasolja a testületnek, mivel a rendelkezésére álló információi szerint a közút építése nem a jelenlegi formájában valósul meg, kezdeményezzék az illetékes hatóságok bevonásával a település rendezési terv módosítását olyan formában, hogy az a helyi rendezési tervből törlésre kerüljön.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

20/2007.(VI.14.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Szilsárkány Jóbarátság Szövetkezet által a 095/7. hrsz-ú ingatlant kettészelő közút törlésére irányulóan a település rendezési tervének módosítását megindítja.

A testület, mivel a rendelkezésére álló információi alapján a tervezett út nem a megjelöltek szerint került megépítésre, a szakhatóságok bevonásával kezdeményezi a szabályozási és rendezési terv egyidejű módosítását.

Utasítja a polgármestert, hogy a település rendezési tervét készítő településmérnök bevonásával a szükséges módosítási javaslatot készíttesse el és a hatályos törvényi rendelkezésekben meghatározott eljárási rend figyelembevételével folytassa le a módosítási eljárást.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős:   polgármester

 

3. napirendi pont:

 

Beszámoló a gyámügyi, gyermekvédelmi munkáról.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Az előterjesztés írásos anyaga mellékelve.)

 

21/2007. (VI.14.) H a t á r o z a t :

 

A képviselő-testület a 2006. évi gyámügyi tevékenységről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

A beszámolóban megjelölt probléma felvetéssel kapcsolatosan folyamatosan tegyen intézkedéseket.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: körjegyző

 

 

 

4. napirendi pont:

 

Óvoda megszüntetéséről döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Alapító okirat és társulási megállapodás tervezetek csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy az óvodai gyermeklétszám Pásztori településen jelentős mértékben csökkent, így az óvoda további működtetésére nincs lehetőség. A képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy a tagóvodát megszüntetik és a feladatellátást a továbbiakban a társulás keretében Szilsárkány óvodában történik.

Ismerteti, hogy ehhez szükséges alapító okirat és társulási megállapodás módosítást elkészítették és kéri a testületet, hogy hagyják jóvá.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

22/2007.(VI.14.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a pásztori tagóvoda megszüntetésére irányuló társulási megállapodás és alapító okirat módosítást jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja a mellékletben meghatározottak szerint.

 

Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására, illetve utasítja, hogy a szilsárkányi önkormányzattal a feladatellátásra irányuló társulási megállapodást készítse elő.

 

Határidő: június 30.

 

Felelős:   polgármester

 

 

5. napirendi pont:

 

  Vízdíjakról szóló önkormányzati rendeletre adott törvényességi észrevétel elbírálása.

    Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

   (Törvényességi észrevétel a jegyzőkönyv melléklete.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

23/2007.(VI.14.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya által a 11/2006.(XII.21.) rendelettel módosított 14/2001.(XII.3.) rendelet 1-2 §-ában meghatározott ivóvíz szolgáltatás alapdíjára vonatkozó törvényességi észrevételt elfogadja.

 

Utasítja a polgármestert, hogy a PANNON-VÍZ Víz Csatornamű és Fürdő Zrt. Közgyűlésén kezdeményezze a társasági díj törvényességi feltételeknek való megfelelés kialakítását.

 

Határidő:  2007. december 31.

 

Felelős:    polgármester

 

 

Roncs Gábor polgármester nyilvános ülést követően zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyet tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről egyéb észrevétel, bejelentés nem érkezik, Roncs Gábor polgármester az ülést 20,00 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

 

                      Roncs Gábor                                                                     Papp László

                       Polgármester                                                                         körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

272-6/2007.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. augusztus 1-én 18,00 órai           kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

 Jandó Árpád, Zajácz-Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin, Sölétormos Sándor      és Endrődy Győző képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

                        Horváth Ferenc Víz-Környezet Kft. ügyvezetője

                        Nagy Anikó ÖKOTÁRS Alapítvány részéről.

 

                        Lakosság köréből megjelent: ---

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

 

1.)    Település szennyvíz-rendszer megoldás lehetőségének megvizsgálása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

 1. napirendi pont:

 

Település szennyvíz-rendszer megoldás lehetőségének megvizsgálása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(megállapodás-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy a község szennyvízelvezetési tervét elkészítették, vízjogi engedélyezése folyamatban van. A terv azzal számol, hogy a rendszer a szanyi szennyvíztelephez csatlakozik és ott történik a keletkezett szennyvíz tisztítása.

A továbbiakban ismerteti, hogy egy vállalkozás és az ÖKOTÁRS Alapítvány jelentkezett a kistelepülések felé, hogy az alacsony lélekszámú települések esetében egy másik technológiai eljárással, olcsóbb megoldással közreműködne a település szennyvíz-hálózatának megépítésében, valamint az üzemeltetésben.

Elmondja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint egy POLYDOX biológiai szennyvíztisztító beépítésével a településen keletkezett szennyvíz kezelése  megoldható lenne.

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy hallgassa meg a jelenlévő képviselőket, és annak ismeretében döntsön a csatlakozási megállapodásra vonatkozóan.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Nagy Anikó ÖKOTÁRS Alapítvány részéről ismerteti a technológia lényegét, annak környezetbarát megoldási lehetőségeit, valamint a várható felmerülési költségeket. Elmondja továbbá, hogy a várható regionális fejlesztési tervben a szennyvíztisztítást támogatni fogják, de elsősorban az alternatív környezetbarát megoldásokat, amelyek a kis településeken szóba jöhetnek.

A továbbiakban szól arról, ha a testület úgy dönt, hogy támogatja elképzeléseiket, abban az esetben vállalják a tervek átdolgozását, a pályázat elkészítését, a közbeszerzést, valamint a bonyolítást.

Becsült költséget bruttó 120 millió forintban állapítja meg.

 

Kéri a képviselő-testület döntéshozatalát.

 

Papp László körjegyző felhívja a figyelmet, ha a bekerülési költség a megjelölt nagyságrendet eléri, abban az esetben a tervezés, bonyolítás, közbeszerzés, vállalkozási szerződés szerinti összege feltehetően a közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért ebben a formában e feladatokra együttesen közbeszerzési eljárást kellene kiírni.

 

Kéri annak átgondolását, hogy az egyes fázisokat, munkálatokat, feladatokat külön-külön szerződésben határozzák meg annál is inkább, mivel várhatóan – időtartamában még egy nyertes pályázat esetén is – jelentősen el fognak egymástól térni.

 

Roncs Gábor polgármester hangsúlyozza hozzászólásában az olcsóságot, valamint az üzemeltetés alacsony költségét.

Javasolja a testületnek, hogy a kapott információ alapján gondolja át a megoldási lehetőséget és adjon felhatalmazást a jelenlegi tervek átdolgozása alapján az új alternatív lehetőség igénybevételére.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

25/2007.(VIII.1.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a település szennyvízelvezetésére irányuló vállalkozási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert olyan formában, hogy az egyes munkafázisokra külön-külön megállapodást kell kötni.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a jelenleg vízjogi engedélyezés alatt álló szennyvízelvezetési rendszer engedélyezési eljárásának felfüggesztését kérje a vízügyi hatóságnál.

 

Utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezze a tervek átdolgozását és a tett intézkedésekről a testületi ülésen tájékoztassa az önkormányzatot.

 

Határidő: augusztus 31.

                folyamatos

 

Felelős:   polgármester

 

A napirendet követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület részéről észrevétel, bejelentés nem érkezik, Roncs Gábor  polgármester az ülést 19,00 órakor bezárja.

 

Kmf.

 

                Roncs Gábor                                                               Papp László

                  Polgármester                                                                   körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

272-7/2007.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. szeptember 10-én 18,00 órai      kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

 Jandó Árpád, Zajácz-Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin, Sölétormos Sándor      és Endrődy Győző képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

 

                        Lakosság köréből megjelent: ---

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. 2007. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet kiegészítése.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. LEADER programhoz való csatlakozás kérdésében döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 1. Zárt ülés keretében:

Beiskolázási segélykérelmek elbírálása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

Napirend tárgyalása előtt Roncs Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Alsó utcai régi hivatali épület szociális bérlakásokká történő átalakítására a szükséges intézkedéseket megtette.

Jelenleg a tervezői munkálatok folynak és azt követően kerülhet sor az engedélyezési eljárásra. Bízik abban, hogy az engedélyezést követően pályázati forrás nyílik és a kialakítandó lakásokba fiatalokat tudnak bérlőként megnyerni.

Továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy a falugondnoki busz vásárlására beadott pályázat nem kapott támogatást, ugyanakkor ismerteti, hogy újságból kapott információ alapján új támogatási forma van kialakulóban és a cikk szerint nem pályázati úton adnak a jövőben támogatást, hanem igényelni kell, melyre maximum 8 millió forintot lehet benyújtani. Elmondja azt is, hogy a falugondnoki állás valószínűleg megürül, mivel a falugondnok nyugdíjba vonul.

Ezt követően ismerteti, hogy az iskolások szállítása az iskolabusszal történik, a kíséretről gondoskodnak.

Szól arról, hogy október 6-án és 7-én a településen lomtalanítás lesz a REKULTÍV KFT konténert fog elhelyezni és lehetőséget biztosítanak a lom elszállítására.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a településen sok az elhagyott telek, lakóház, gondoskodni kellene arról, hogy a tulajdonosokat felszólítsák azok rendbetételére.

Ugyancsak kifogásolja, hogy széna tárolására kapott építési engedélytől eltérően az ingatlan tulajdonosa sertésekkel telepítette be az épületet a falu északi részén, Pásztori külterületén.

Kéri a szükséges intézkedés megtételét.

 

Roncs Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy az ingatlan-tulajdonosokat felszólítják az ingatlan rendbetételére, az építési hatóság felé pedig jelezni fogják a használati mód változást.

 

Kéri válaszának tudomásulvételét.

 

1. napirendi pont:

 

Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

            (Beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása időarányos. Ismerteti a bevételek alakulását és felhívja a figyelmet arra, hogy a bevételek vonatkozásában a bevétel nagyobb hányada nem saját jellegű, hanem az állami költségvetésből eredő bevétel, ezért az önkormányzat feladat-végrehajtási lehetősége korlátozott.

A továbbiakban szól a kiadások alakulásáról és elmondja, hogy a féléves költségvetés során a működési feltételek teljesítése volt a fő célkitűzés. Fejlesztési elképzelésük a falugondnoki busz vásárlása volt, valamint szerették volna a milleniumi part térkövezésének megoldását. A busz, mint említette nem nyert támogatást, ugyanakkor javasolja, hogy a térkövezést 2007. évben halasszák el, mivel a hivatali épület a legutóbbi esőzés alkalmával beázott. Elmondása szerint az épületen található pala elöregedett, megrepedezett és kellőképpen nem látja el funkcióját. Véleménye szerint fontosabb lenne a tető szigetelési héjazatának cseréjét megoldani.

Javasolja a testületnek, hogy a végrehajtásról szóló beszámolót fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

27/2007.(IX.10.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Testület úgy foglal állást, hogy a költségvetésbe tervezett milleniumi park térkövezését elhalasztja és helyette a hivatali épültet tetőszerkezetének cseréjét végezteti el.

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megszervezésére.

 

Határidő: november 30.

 

Felelős:   polgármester

 

2. napirendi pont:

 

2007. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

            (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy a költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza azokat a változtatásokat, melyek az I. féléves költségvetés végrehajtása során az állami költségvetésből eredő kapcsolatokból adódtak. Ennek megfelelően a költségvetés bevételi és kiadási oldalát az egyes szakfeladatok vonatkozásában módosították. Ugyancsak tartalmazza a testület által hozott előbbi határozatnak megfelelően – fejlesztés vonatkozásában – az épület héjazatának felújítási költségeit.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2007 rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

3. napirendi pont:

 

2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet kiegészítése.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról a testület áprilisban döntött és rendeletet alkotott a végrehajtásról. A rendelet elfogadása során a testület foglalkozott a vagyonmérleggel, ugyanakkor annak elfogadása nem került a rendeletben rögzítésre.

Javasolja a képviselő-testületnek, a mellékelt vagyonmérlegben foglaltak figyelembevételével, módosítsák rendeletüket, illetve azt egészítsék ki.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület Pásztori község 2006. évi költségvetés végrehajtásának módosításáról szóló 6/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

4.  napirendi pont:

 

LEADER programhoz való csatlakozás kérdésében döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Roncs Gábor polgármester  ismerteti, hogy a képviselő-testület már egyszer döntött a LEADER programhoz való csatlakozásról. Elmondja, hogy idő közben megjelent a jogszabály és az abban foglaltak végrehajtása is mertté vált. Ennek figyelembevételével javasolja a testületnek a csatlakozási nyilatkozat megerősítését, illetve a jogszabályban foglalt feltételek meghatározását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

28/2007.(IX.10.) H a t á r o z a t:

 

Pásztori Község Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER programmal kapcsolatosan az alábbiakban foglaltakat megismerte és elfogadja:

 

1.    Megismerték a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 93/2007. (VIII.29) FVM rendeletét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről,

 

2.    Megismerték az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52 – 65. cikkeinek tartalmát,

 

3.    Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz szükséges jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma létrehozásában alapító tagként részt vesznek,

 

4.    Hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM), az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM-VKSZI), valamint a HVI a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelheti.

 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Roncs Gábor polgármestert, hogy Pásztori települést képviselje az újonnan alakuló Rábaköz LEADER helyi közösségben és a helyi közösségben való részvételhez szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős:  Roncs Gábor polgármester

 

Napirendet követően Roncs Gábor polgármester zárt ülést rendel el, mivel a képviselő-testület szociális ügyeket tárgyal.

 

Zárt ülést követően, miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, bejelentés nem érkezik Roncs Gábor polgármester az ülést 20,00 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

 

                         Roncs Gábor                                                            Papp László

                          Polgármester                                                                körjegyző

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9311 Pásztori

272-10/2007.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. november 30-án 18,00 órai        kezdettel tartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza.

Jelen vannak: Roncs Gábor polgármester

 Jandó Árpád, Zajácz-Jandó Ildikó, Kálmán Benjámin, Sölétormos Sándor      és Endrődy Győző képviselőtestületi tagok.

Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                        Papp László körjegyző

 

                        Lakosság köréből megjelent: 4 fő

 

Roncs Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjainak többsége jelen van.

 

Ezután az ülést megnyitja, és javaslatot tesz napirendjére, melyet a testület az alábbiakban meghatározottak szerint egyhangúan elfogad.

 

N a p i r e n d:

 

1.)    Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi III. n. éves költségvetésének állásáról, valamint a 2008. évi költségvetési koncepció elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

2.)    Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

3.)    Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

4.)    Helyi önszerveződő közösségek támogatási rendjéről szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

5.)    Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység módosításáról szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

6.)    2008. évi vízdíjak megállapítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

7.)    2008. évi szemétszállítási díj megállapítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

8.)    Megyei Önkormányzat részére vélemény adás a sport és a gyermekvédelmi rendszer átszervezésével kapcsolatosan.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

9.)    Csornai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

10.)      Rendezési terv-módosítás koncepció elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

11.)      Korengedményes nyugdíj engedélyezéséről döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

12.)      Beszámoló az adóztatási tevékenységről.

Előadó: Papp László körjegyző

 

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása:

 

1. napirendi pont:

 

Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi III. n. éves költségvetésének állásáról, valamint a 2008. évi költségvetési koncepció elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester részletesen szól a 2007. évi III. n. éves költségvetés állásáról, a feladatok végrehajtásának ütemezéséről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Véleménye szerint a 2007. évi költségvetésük megalapozott és a tervezett feladatok végrehajtásra kerülnek. Ebben szerepet játszik az is, hogy az önkormányzat oktatási intézményt nem működtet, az oktatási feladatok ellátása más településen történik, amely szolgáltatásért a normatív támogatáson túlmenően más jellegű befizetést nem kérnek. Úgy gondolja, hogy a költségvetésen belül változtatást nem kell végrehajtani, annál is inkább, mivel az önkormányzat korábban döntött a hivatali épület tetőszerkezetének felújításáról.

Ezt követően szól a 2008. évi költségvetési koncepcióról, melyet a testület tagjai megkaptak, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy abba bekerüljön a szociális lakások kialakítása a régi hivatal helyén.

Javasolja a testületnek a gazdálkodásról szóló beszámoló és a koncepció elfogadását.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Jandó Árpád képviselő szükségesnek tartja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló traktor munkagép felújítására irányozzanak elő pénzforrást, melyet azzal is indokol, hogy a közmeghallgatáson felvetett utak rendbetételénél a gépet hasznosítani tudnák.

Endrődy Győző képviselő nem ért egyet a gép felújításával, mivel annak műszaki állapota nem megfelelő és olyan személyt sem tudnak alkalmazni, aki a működtetés feltételeinek megfelelne.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

30/2007.(XI.30.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2007. III.n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2008. évi költségvetési koncepcióját tudomásul veszi és elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési koncepcióban meghatározott célkitűzések figyelembe vételével gondoskodjon a 2008. évi költségvetés elkészítéséről.

 

Határidő: 2008. február 28.

 

Felelős:   polgármester

 

2. napirendi pont:

 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

 

3. napirendi pont:

 

Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

 

(Belső ellenőrzési ütemterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A javaslattal kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

31/2007.(XI.30.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a 2008. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja a megjelölt témakörökkel.

Felhatalmazza a polgármestert az ellenőrzések megszervezésére, elvégzésére.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős:   polgármester

 

4. napirendi pont:

 

Helyi önszerveződő közösségek támogatási rendjéről szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2007.  rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

5. napirendi pont:

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység módosításáról szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megszervezéséről, ennek megfelelően kötelezettsége közé tartozik a szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként jelentkező ár megállapítása. Elmondja, hogy a közszolgáltató 2007. évben a 2006-os árakat alkalmazta, de elmondása szerint költségei meghaladták azt a határt, amelyet árváltoztatás nélkül el tudna viselni.

Javaslatot tett az elmondottak figyelembe vételével a 2008-as árak változására.

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 9/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

6. napirendi pont:

 

2008. évi vízdíjak megállapítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Önkormányzat a 2008. évi vízdíjakról szóló 10/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

7. napirendi pont:

 

2008. évi szemétszállítási díj megállapítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Képviselő-testület a szolgáltató által adott alternatívák figyelembe vételével, hozzászólás nélkül  egyhangúan az I. változatot fogadja el.

Ezt követően, miután hozzászólás nincs, testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

Képviselő-testület a 2008. évi szemétszállítási díjról szóló 11/2007. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

8. napirendi pont:

 

Megyei Önkormányzat részére vélemény adás a sport és a gyermekvédelmi rendszer átszervezésével kapcsolatosan.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Megyei Közgyűlés Elnökének tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

32/2007.(XI.30.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének megkeresésében megjelöltek szerint a sport igazgatóság, valamint a gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezését támogatja.

 

Utasítja a polgármestert, hogy állásfoglalásáról tájékoztassa a Megyei Közgyűlés Elnökét.

 

Határidő: december 10.

 

Felelős:   polgármester

 

9. napirendi pont:

 

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

33/2007.(XI.30.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításával egyetért, azt az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: december 10.

 

Felelős:   polgármester

 

10. napirendi pont:

 

Rendezési terv-módosítás koncepció elfogadása.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

(Koncepció tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület a rendezési terv módosításáról korábban már döntött, ennek megfelelően elkészítették a rendelet módosításának alapjául szolgáló koncepciót, amely meghatározza azokat a célkitűzéseket, amelyek alapján a szakhatóságok véleményt nyilvánítanak.

Részletesen ismerteti a koncepcióban foglaltakat, amely egyrészt kiterjed a település déli részén lévő állattartási lehetőség kijelölésére, másrészt ugyancsak a település déli részén található, állattartó telepet ketté szelő közút nyomvonalának tervezett módosítására.

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a koncepciót fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag a következő döntést hozza:

 

34/2007.(XI.30.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület az önkormányzat rendezési tervének módosításával egyetért és a módosítás alapjául szolgáló koncepciót a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítása érdekében a szükséges szakhatósági egyeztetéseket folytassa le.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős:  polgármester

 

 

 

 

 

11. napirendi pont:

 

Korengedményes nyugdíj engedélyezéséről döntéshozatal.

Előadó: Roncs Gábor polgármester

 

Jandó Árpád képviselő bejelenti, hogy az ügyben érdekelt, ezért e napirend tárgyalásakor a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

 

Roncs Gábor polgármester ismerteti, hogy jelenleg a falugondnoki feladatokat Jandó Árpád látja el. Elmondja, hogy nevezett egészségi állapota megromlott, hosszabb ideje táppénzes állományban van. A megromlott egészségi állapotra való tekintettel kérte, hogy a képviselő-testület járuljon ahhoz hozzá, hogy 2007. december 22-től kezdődően 2008. július 25-ig terjedő időtartamra korengedményes nyugdíjazásban részesülhessen, mivel ezen időponttól kezdődően előrehozott öregségi nyugdíj megállapítására szerez jogosultságot. Ismerteti, hogy a rendelkezésre álló adatok értelmében a korengedményes nyugdíj esetén a testületet 657.500,- Ft összeg terhelné, de nem jár végkielégítés és felmondás ebben az esetben.

 

Kéri a képviselő-testület állásfoglalását és döntéshozatalát.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület 5 szavazattal 0 ellenében a következő döntést hozza:

 

35/2007.(XI.30.) H a t á r o z a t:

 

Képviselő-testület – méltányolva Jandó Árpád egészségi állapotát – korengedményes nyugdíjazásához hozzájárul és az ezzel kapcsolatosan kimutatás szerinti összeg befizetését vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a korengedményes nyugdíjazásra irányuló megállapodást a munkavállalóval, valamint a nyugdíjfolyósító igazgatósággal kösse meg és a megállapított összeg befizetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: december 31.

 

Felelős:   polgármester

 

12. napirendi pont:

 

Beszámoló az adóztatási tevékenységről.

Előadó: Papp László körjegyző

 

      (Beszámoló számszaki adatai a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Papp László körjegyző szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy az önkormányzati törvény kötelező feladatként határozza meg a hivatal részére, hogy a helyi adóztatási, igazgatási feladatok ellátásról beszámoljon a testületnek.

Elmondja, hogy a településen helyi adó vonatkozásában került kivetésre a gépjárműadó, a kommunális adó, valamint az iparűzési adó. Ezen adónemek körében a gépjárműadó kivételével a szabályozás helyi önkormányzati rendeleten alapul.

Ezt követően részletezi az egyes adónemek szabályozási feltételeit, valamint a kivetési tételeket és felhívja a figyelmet az ebből eredő bevételek ellentmondásaira.

Külön kiemeli az iparűzési adót, amely mutatja, hogy a település gazdasági tevékenysége gyenge, hisz az iparűzési adó szempontjából szóba jöhető adóalanyok száma kevés és az ebből befolyó összeg is alacsony. Szól az egyes adónemek vonatkozásában a hátralékokról és gépjárműadó vonatkozásában felhívja a figyelmet azon ellentmondásra, hogy az adóalanyok számtalan esetben korábban értékesítették az autót, de az okmány irodán az adásvétel tulajdonjog átvezetéséről nem gondoskodtak és a hatályos rendelkezések értelmében a kivetés azon tulajdonos nevén történik, aki január 1. napján a forgalmi engedélybe jegyezett tulajdonos.

Sajnos az a tapasztalat, hogy forgalomból kivont gépjárművek tulajdonjog változását sem tudják igazolni, így mindaddig adóztatni kell, míg ennek ellenkezőjét az adóalany bizonyítani nem tudja.

Ezután tájékoztatja az Önkormányzatot a fennálló hátralékok összetételéről és ismerteti, hogy a hátralék nagyobb hányada egy szűk adózói kör hátralékából adódik. Ezek behajtása folyamatban van és elképzelhető az is, hogy egyes esetben ingatlan végrehajtásra kerül sor.

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy beszámolóját fogadják el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

 

Képviselő-testület 2007. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

 

Miután több tárgy, hozzászólás nincs, képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, bejelentés nem érkezik, Roncs Gábor polgármester áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a képviselő-testület tagjainak, a jelenlévő lakosságnak, és az ülést  21,30 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

                Roncs Gábor                                                                  Papp László

                 Polgármester                                                                      körjegyző

 

 

 

Pásztori Községi Önkormányzati Képviselőtestület

9314 Pásztori

 

272-9/2007.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:   Pásztori Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2007. november 30-án 17,00 órai kezdettel tartott  közmeghallgatásról.

 

Az ülés helye: Kultúrház.

 

Jelen vannak:     Roncs Gábor polgármester,

Jandó Árpád, Endrődy Győző, Zajácz - Jandó Ildikó, Kálmán Benjamin, Sölétormos Sándor képviselő testületi tagok

 

 

                        

                            Meghívottak közül részt vesz az ülésen:

                           

                            Papp László  körjegyző

 

                            Lakosság részéről megjelent: 29 fő

 

Roncs Gábor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, s örül annak, hogy a közmeghallgatáson szép számmal vesznek részt a lakosság részéről.

Elmondja, hogy a tv. kötelezően írja elő a települési önkormányzatok részére, hogy évente egy alkalommal közmeghallgatást tartsanak. A kötelezettségüknek tesznek eleget a mai napra meghirdetett közmeghallgatás alkalmával.

Ezt követően tájékoztatást ad az önkormányzat működéséről, költségvetési helyzetéről és elmondja, hogy mint hátrányos helyzetű település – az intézmények működése mellett – egyre kevesebb összeget tud fordítani a fejlesztésekre.

 

Beszámolójának elején kéri a szülőket a csornai buszpályaudvaron történt tanuló baleset tapasztalatai alapján, hogy segítsék elő a bejáró tanulók fegyelmezését, azt, hogy a kísérőnek szót fogadjanak.

Ezt követően az egyes közoktatási feladatok ellátásával foglalkozik, s ennek keretén belül szól arról, hogy az óvoda átszervezése megtörtént. Sajnos a szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma nagyon lecsökkent és önálló intézményként nem tudták működtetni.

Az átszervezés során figyelembe vették a szülők véleményét és azok ismeretében hoztak döntést. Átszállításuk a falugondnoki busszal, kísérő biztosításával történik.

 

Továbbiakban tájékoztatást ad az iskolai feladatok ellátásáról, s elmondja, tekintve, hogy a bogyoszlói társulás megszűnt, a feladat-ellátás érdekében lépni kellett. Ennek során több egyeztetést folytatott és az egyeztetési tárgyalások folyamán szerzett tapasztalatok, továbbá a szülők véleményének figyelembe vételével korábban Csornával kötött társulási megállapodás alapján látják el a városban e közoktatási kötelező feladatot.

Elmondja, hogy a beiskolázás előtt iskolakezdési támogatást nyújtottak a szülők részére.

 

Szól az ifjúsági klub helyzetéről és elmondja, hogy a különböző eszközök beszerzésével a felszereltséget javították. Sor került az Anyák-napi ünnepség megszervezésére, a Falunap tartására, emléktábla avatásra és azon túlmenően az augusztus 20-i ünnepség megtartására, nyugdíjas nap szervezésére.

 

Megköszöni a település lakosságának a segítséget, azt, hogy az önkormányzatot támogatták az év folyamán az egyes rendezvények megszervezésénél.

Továbbiakban szól arról, hogy előreláthatólag a falugondnoki szolgálat működésében változás fog beállni. A jelenlegi falugondnok betegsége miatt előreláthatóan nyugdíjba megy és ebből következően, várhatóan más falugondnokot kell a feladattal megbízni.

Szól arról, hogy a településen jelentkező kommunális munkálatok végzésére közmunka programot szerveztek, melynek során 1 főt november 15-ig alkalmaztak. Megköszöni ennek keretén belül a lakosság környezetet szépítő támogatását.

Ismerteti ezt követően, hogy a temetői parkoló murvázását elvégezték és a szociális bérlakás kialakítását tűzték ki célként maguk elé. Ezzel szeretnék elérni azt, hogy a faluban fiatalok telepedjenek le.

Jelenleg a hivatal épületének tetőszerkezet cseréje folyamatban van, bízik benne, hogy a közeljövőben befejeződik a tevékenység, annál is inkább, mivel korábban beázott és a munkák elvégzése ezért halaszthatatlanná vált.

 

Tájékoztatójának további részében szól a rendezési terv módosításáról, annak állásáról, valamint részletes ismertetőt ad a szennyvízhálózat építés előkészületi munkáiról. Bízik abban, hogy a megnyílandó pályázat során az önkormányzat lépni tud a szennyvíz-elvezetés kérdésében.

Szól a szociális feladatok ellátásáról és kiemeli, hogy az alapellátás keretén belül a szociális étkeztetés és házi szociális gondozás kiemelt feladatot kap.

 

Kéri a jelenlévőket, hogy az önkormányzat munkájáról mondjanak véleményt, jelezzék azokat a problémákat, melyeknek megoldását szükségesnek tartaná.

 

H o z z á s z ó l á s o k:

 

Borbély Géza pásztori lakos hozzászólásában a szennyvíz-elvezetés megvalósításának szükségességét hangsúlyozza és bízik abban, hogy e kérdésben előbbre tudnak lépni. A továbbiakban kifogásolja, hogy a település északi részén, a külterületen olyan építési engedély kiadására került sor, amely nem teszi lehetővé az állattartást, s ennek ellenére az épület tulajdonosa állattartást folytat. A szaghatás zavaróan hat a település lakosságára, ezért szükségesnek tartja a megfelelő intézkedés megtételét.

 

Szól a közoktatás átszervezéséről, az ebből eredő megtakarításokról és annak felhasználási lehetőségeiről. Hiányolja, hogy Csornán nem létesült az elmúlt években munkahely és ennek hiánya jelentős kihatással van a vonzáskörzetébe tartozó településekre, közöttük Pásztori település lakosságára is.

 

Kozmer Mihály pásztori lakos hozzászólásában a kommunális szemétszállítás feltételeivel foglalkozik és az után érdeklődik, nem lehet-e a ténylegesen elszállított szemét után fizetni a díjat annál is inkább, mivel esetenként csak 2-3 hetente telik meg a szemétgyűjtő edény és az elszállítás is csak ekkor történik.

A külterületi utak állapotával foglalkozik és elmondása szerint egyes helyeken már annyira feljött az utakon a növényzet, hogy azon közlekedni nem lehet. Vannak, akik „jó gazda” módjára elszántják az út egy részét, amihez – véleménye szerint – nincs joguk. A nyilvánvaló birtoksértés megakadályozását kéri.

 

Roncs Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy bízik a szennyvíz megépítésének lehetőségében és kéri a lakosság segítségét. Szól a használati mód váltásról és elmondása szerint a problémát ismeri, a szükséges lépést az I. fokú építés felé megtették és kérték, hogy a rendezési tervben meghatározott feltételek figyelembe vételével adják meg a lehetőséget a változtatásra.

Elismeri az utak állapotának gondozatlanságát, de ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy csak közös együttműködéssel lehet a közlekedés feltételeit biztosítani, mert az önkormányzatnak erre a célra pénze nincs. Ígéretet tesz arra, hogy az érintett gazdákat egy alkalommal összehívják és megpróbálják azt, hogy közöttük konszenzus jöjjön létre.

 

Roncs Gábor polgármester megköszöni a hozzászólásokat és az azokban elhangzott felvetésekre, javaslatokra a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

Miután több hozzászólás nincs, Roncs Gábor polgármester bejelenti, hogy a közmeghallgatást követően nyilvános ülés tartására kerül sor.

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

 

 

                Roncs Gábor                                                                           Papp László

                 polgármester                                                                               körjegyző