Pásztori

 

település

 

Önkormányzat

 

Képviselő-testületének

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági programja

 

 

 

 

2007-2010. évre.

 

 

 

 


 

Pásztori Községi Önkormányzat

2007/12/0405 számú határozata

 

A 2007-2010 évekre szóló gazdasági programjáról

 

I.

A gazdasági program célja

 

Az önkormányzat működése szempontjából kiemelkedően fontos szerepe van a pénzügyi feltételeket meghatározó éves költségvetésnek. Az éves költségvetés alapját a gazdasági program, valamint a költségvetési koncepció képezi.

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor.

„A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten  meghatározza  mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi ,környezeti , gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével- a kistérségi  területfejlesztési  koncepcióhoz illeszkedve- az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.A gazdasági program  tartalmazza különösen a fejlesztési elképzeléseket a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika célkitűzéseit, az egyes Közszolgáltatások biztosítására, szinvonalának javítására vonatkozó megoldások.

Pásztori Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak a tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. A településnek a térségben betöltött szerepére, egészének fejlesztésére figyelemmel. a lehetőségek, és az igények számbavétele alapján alkotja meg a változásokhoz alkalmazkodó gazdasági programját, mely az elért, meglévő eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi megteremtésére törekszik. 

A gazdasági program mindenekelőtt azokat a távlati célokat, elveket, programokat, feladatokat, erőforrásokat kívánja meghatározni a 2007-2010-es évekre, amelyek az éves költségvetési tervezés kiinduló pontjává, illetve szempontjaivá válnak.

 

 

II.

 

Helyzetelemzés

2.1.

Település földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzete

 

 

Pásztori község Csornától 11 km-re Szilsárkánytól, a 86-os főúttól 2 km-re a Rábaköz szívében helyezkedik el. Pásztori és környéke jó talaj és éghajlati adottságokkal rendelkezik, melyek kedvezőek a mezőgazdálkodáshoz. A település 1990-ig közigazgatásilag Szilsárkányhoz tartozott a rendszerváltást követően önálló hivatallal a 2003-ban bekövetkezett körjegyzőséghez való csatlakozásig.

Infrastrukturális fejlettsége a hasonló méretű településekhez viszonyítva jónak mondható.

Az úthálózat szilárd burkolattal ellátott. Ivóvízhálózat teljesen kiépített, a gázhálózat teljesen kiépített.

A település egésze rendelkezik telefonnal, internethasználati lehetőséggel. A közvilágítás korszerűsítése megtörtént.     

 

2.2.

 

Települési önkormányzat, mint közjogi szervezet

 

 

A települési önkormányzat jogi személy, feladatait és hatáskörét a képviselő-testület látja el.

Az önkormányzatot a polgármester képviseli. A 2006. évi önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 6 fő. A képviselő-testület tisztségviselői: polgármester és a polgármester javaslatára titkos szavazással megválasztott alpolgármester.

A képviselő-testület a döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére egy állandó bizottságot hozott létre az Ügyrendi Bizottságot.

A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.

Az önkormányzat a testületek, a tisztségviselők munkájának segítésére, a döntések szakmai előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, önkormányzati és államigazgatási hatósági feladatok ellátására egységes hivatali szervezetben, Szil-Zsebeháza községekkel körjegyzőségben működik.

 

A polgármester a képviselő-testület döntései szerint önkormányzati jogkörében irányítja, a jegyző vezeti a hivatalt.

A jegyző felelős szakmailag a hivatal működéséért.A hivatal feladatait az önkormányzati törvényben, egyéb jogszabályokban, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint kapcsolódó helyi rendeletekben, szabályzatokban foglaltak szerint látja el.

A hivatal működésiének tárgyi feltételei jók, kiépült a számítógéppark bár felújítása elkerülhetetlen.

A jelenlegi személyi állomány megfelel az előírt végzettségek mellett – folyamatos továbbképzéseken

vesznek részt.  

 

2.3.

 

Területfejlesztés, területrendezés

 

Az Ötv. 8.§.(1) bekezdése sorolja fel az önkormányzatok feladatait, melyek között szerepel a településfejlesztés, területrendezés, az épített és természeti környezet védelme.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.törvény 6.§.(3) bekezdése írja elő kötelező feladatként településrendezési terv és helyi építési szabályzat készítését, azzal, hogy a korábbi jogszabályi követelmények alapján készült érvényes rendezési terveket községi önkormányzatok 2004.december 31-ig alkalmazhatták.

2003-ban az önkormányzat elindította a rendezési terv felülvizsgálatát, új rendezési terv készítésének

Folyamatát, melyet pályázat segítségével megoldottunk. Az övezetek kialakításánál a község

fejlődési irányát figyelembe vettük.

Területfejlesztési koncepció a mai napig nem készült.

 

 

2.4.

 

Az önkormányzat gazdasági alapjai

 

Az önkormányzati törvény 77.§.(1) szerint „ Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.

81.§.(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg”

Az önkormányzati bevételek feladatmutatós normatív hozzájárulásokból állandó lakosságszámra meghatározott hozzájárulásokból áll. Az önkormányzat esetében,- mivel intézménnyel nem rendelkezik csak a falugondnoki szolgálat, valamint a szoc. étkeztetés, mint faladat kap feladatmutatós támogatást.

A normatív támogatások másik eleme az állandó lakosságszáma alapján nyújtott hozzájárulás, amely a község igazgatási, sport, védelmi és egyéb feladatai kiadását hivatott fedezni. E funkciót-mértéke miatt- már bevezetésekor sem tudta betölteni.

Mind a feladatmutató, mind a lakosságszám utáni normatíva csökkenő tendeciát mutat, 2007-től jelentős mértékű az elvonás.

Egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a saját bevételekre helyi adók sajnos az önkormányzat iparűzési adó bevétele minimális, mivel a községben ritkán adódik ilyen tevékenység. 

Az önkormányzat helyzetéből adódóan intézményrendszere nincs a kötelező feladatok ellátását társulások keretében oldja meg. Ezért kiadásaiban a működési célú pézeszközátadások dominálnak. Az éves költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztési célok egyrészének megvalósítását pályázati úton minimális önerő biztosításával sikerült megvalósítani.

 

2.5.

Az önkormányzat vagyoni helyzete

 

 

Pásztori Község Önkormányzata összvagyonának értéke-a 2006. december 31-i mérleg

szerint 121. 706 e Ft.

A vagyon többsége a külterületi utak, árkok értékeléséből adódik valamint az önkormányzati épületekből, melyek döntő hányada korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen kategóriába tartozik és a kötelező, illetve önként vállalt feladatok megvalósítását szolgálja.

 

2.6.

Alapellátások formái helyzete

 

 

Egészségügyi alapellátás – háziorvosi ellátás-önkormányzati tulajdonban lévő épületben, vállalkozás formájában működik. A tárgyi feltételeket-eszközöket az önkormányzat biztosította.

A szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 3.§. valamint 1.sz. melléklet 5. pontja szerinti feltételeknek a rendelő megfelel.

Védőnői szolgálatot a körzeti védőnő látja el az orvosi rendelőben melynek felszereltsége e feladat ellátása is alkalmas, az előírásoknak megfelel.

A szociális ellátások iránti igény jól tükrözi, hogy az elmúlt években mennyit romlott a lakosság szociális helyzete. Egyre több embert érint az elszegényedési folyamat, különösen a már korábban is hátrányos helyzetben lévő rétegeket.

A szociális helyzet negatív irányú változásaira utal az is, hogy miközben a lakosságon belül csökkent a gyermek-és fiatalkorúak száma, nem csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma.

Évről évre emelkedik a felnőtt korú lakosság rendszeres segélyezésére, különösen a közgyógyellátása leadott igények száma. Az önkormányzat speciális helyzetéből adódóan a Felnőttkorúak Fogyatékos Szociális Otthonában lakók ezirányú ellátása.

Személyes gondoskodás keretében előbb az önkormányzati intézménnyel – óvodai konyha-megoldott volt a szociális étkeztetés ennek megszüntetésével –fenntartói, megyei engedéllyel- a Szociális Otthon konyhájáról kapják az ellátást, a szolgáltatásért az önkormányzat fizet.

1993-ban megjelent törvényi szabályozás emelte a települési önkormányzatok szociális alapellátási kötelezettségét. A családsegítő szolgálat is e feladatok közé került, majd 1997-ben a gyermekvédelmi törvény a gyermekjóléti szolgálat kialakítását is kötelezővé tette.

Ezen feladatoknak az önkormányzat a Kónyi Családsegítő- és Gyermekjóléti társulásban való részvétellel tesz eleget.

A házigondozó szolgálat bevezetése folyamatban van.

A gyermekek napközbeni ellátását a társulásban megoldott alapszintű nevelési oktatási intézmény keretén belül

látja el az önkormányzat.

Az óvoda jelenleg a községben, lévő intézményben a szili óvoda tagóvodájaként működik, így a szakmai követelményeknek megfelel az étkeztetést csakúgy, mint a szociális étkeztetést a Szociális Otthon konyhájáról- megyei engedéllyel-oldja meg az önkormányzat. A tízórai és az uzsonna az intézmény melegítő konyhájában készül.

Az Általános Iskolai Oktatás jelenleg a Bogyoszló-Szilsárkány Körzeti Általános Iskola keretén belül folyik

Az 1-8 évfolyam tanulóit naponta nevelői kísérettel az iskola busz szállítja. Az általános iskoláskorú gyermekek egy elenyésző része Csornára jár, bejárásukat a Falugondnoki szolgálat keretén belül oldja meg az önkormányzat.

 

A település közgyűjteményi és közművelődési kötelező feladatát a Faluházban működő e Magyarország pont internetes elérhetőséggel együtt könyvtár fenntartásával oldja meg az önkormányzat. A könyvtár frissítését, új könyvek beszerzését szakmai iránymutatását a Megyei Könyvtár Ellátórendszerében való részvétellel oldja meg az önkormányzat. Az intézmény 2005-2006 évben lett felújítva igényes szép környezetben szolgálja a község lakóit.

 

A sporttevékenység is a Faluház területéhez köthető, ahol a fiatalok szabadidős tevékenységét nemcsak a számítógépek, és Internet elérhetőség könyvtár szolgálja, de az épületen belül kondicionáló terem, valamint

az épület mögötti területen kialakított foci pálya is.

 

 

 

2.7.

Helyi kapcsolatok

 

A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat jó kapcsolatot alakított ki. Az együttműködés

a település lakossága javát szolgálja. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület már az 1897 óta működik a településen

Nagy hagyományai, közé tartozik, hogy az évente megrendezett versenyeken 2-3 csapattal vesz részt. Felkészültségükre jellemző, hogy minden alkalommal gazdagítja érem és kupa gyűjteményét. Községi rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktívan vesznek részt.

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub 2001-ben alakult rendezvényeivel, összejöveteleivel az idősebbeket aktivizálja

Községi rendezvények lebonyolításában segítenek.

Az önkormányzat nemcsak erkölcsi de –szűkös keretei ellenére -anyagi támogatásban is részesíti ezeket a szervezeteket.

 

2. 8.

 

Az önkormányzat PR tevékenysége

 

Napjainkban már az önkormányzatok számára is fontossá vált a PR tevékenység. Felismerték: a települések érdeke, hogy minél szélesebb körben megismerjék.

Ma amikor a számítástechnika korát éljük, ki kell használni a világháló lehetőségeit.

Pásztori községnek feladata, hogy elkészíttesse honlapját, amelyet aztán folyamatosan frissíteni kell, hogy az érdeklődő áttekinthető valós képet kapjon a településről.

 

 

 

III.

 

Képviselő-testület középtávú programja

(2007-2010)

 

3. 1.

Politikai stratégiai elképzelések

 

Kistérségi együttműködés

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően a Kormány meghirdette a regionalizálási programját. Hangsúlyosabbá vált a kistérségek kialakítása. Besorolás szerint Pásztori Csorna térséghez tartozik. A jövőben területfejlesztési forrásokhoz csak régiós illetőleg kistérségi összefogással lehet hozzájutni, ezért különösen fontos az önkormányzatok együttműködése. Belső ellenőri feladatok ellátása a kistérségi társulás keretében történik.

 

Nyitott testületi munka

A képviselő-testület közvetlenül választott tagjai csak akkor képesek bizonyítani a község lakosságának, hogy méltóak a bizalomra, ha a korábbiaknál nyitottabban működnek, a testületi munkába jobban bevonják a falu lakóit. Ennek érdekében el kell érni, hogy a kapcsolattartás a gyakorlatban is megvalósuljon. Az információ-áramlás hatékonyabb legyen, az önkormányzat tevékenységét megismerjék és a lakosság részéről érkező jelzések, tükröződjenek a meghozott döntéseken is.

 

PR tevékenység

 

Pásztori községben elsődleges cél kell, hogy legyen a község honlapjának elkészíttetése, ahol történelmi áttekintéssel jelenlegi helyzet ismertetésével vonzóvá kell tenni a települést. Ismertetni kell az önkormányzat rendeleteit, gazdasági mutatóit az esetleges befektetők tájékoztatására. Építeni kell a meglévő intézményekre azokkal kapcsolatos lehetőségekre-speciális, helyzetre.  Hangsúlyozni a csendes pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas környezetet. A honismereti táborok idején begyűjtött régi eszközöket szakmai segítséggel kiállításra alkalmassá kell tenni, hogy a bemutatható legyen, pl. a Faluház egyik termében.

 

Szakszerűség

 

A körjegyzőséghez való tartozás garantálja a hivatali munka szakszerű ellátását, a magas színvonalú döntéshozatalt.

A javaslatokat nagy tapasztalatokkal, hely- és emberismerettel rendelkező kollégák javaslataira alapozva

jogszerűen mégis emberközeli megoldásokat alkalmazva kell ellátni.

Tovább kell fejleszteni a döntési mechanizmust, a végrehajtás ellenőrzését, megfelelő elismertséget biztosítva a szakértelemnek és a pontos adminisztratív munkának.

 

3.2.

 

Az önkormányzat gazdálkodási stratégiája

 

Az önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly biztosítása, a bevételek szintentartása, célszerű vagyongazdálkodás.

A bevételek szintentartása érdekében:

-Növelni kell az önkormányzati feladatellátáshoz a gazdálkodásba bevonható külső források nagyságát(pályázati lehe

   tőségek)

-Át kell tekinteni a Csornai Többcélú Kistérségi Társulásnak átadható feladatok körét. 

 

A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében

-Önkormányzati feladatellátás érdekében meg kell vizsgálni az átadott pénzeszközök nagyságrendjét, szükségszerűségét, valamint a lakossági támogatások további fenntartását.

-El kell készíteni az önkormányzati vagyon műszaki állapotának felmérésén alapuló középtávú felújítási, beruházási tervét, megvalósításának fedezetét az éves költségvetési rendeletekben elsősorban adóbevételekből kell biztosítani.

A pályázatokhoz szükséges önrészt, különös tekintettel a szennyvízhálózat beruházás megvalósítása érdekében, amely az összeshez viszonyítva prioritásként kerül a programba.

-Vizsgálni kell a képviselő-testület és a hivatala működését, keresni kell a költségtakarékos megoldásokat.

 

Vagyongazdálkodás eredményessége érdekében

-Meg kell határozni a kötelező és az önként vállalt feladatokon felül meglévő vagyon állapotát, és hasznosítására tervet kell készíteni.

-A feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon teljes körű műszaki állapotvizsgálata eredményének ismeretében felújítási programokat kell készíteni.

 

3. 3.

 

Humán szolgáltatás főbb stratégiai elemei

 

 

Egészségügyi alapellátás területén:

-          A meglévő tárgyi feltételek szinten és karbantartása.

 

Szociális szolgáltatás területén          

-Házi gondozói szolgálat bevezetése

-Az óvoda épület hasznosításának lehetőségeként, Idősek Otthonának kialakítása

-A megüresedett ingatlanokban szociális bérlakások kialakítási pályázati lehetőségek kiaknázásával.

 

  Nevelési-oktatási-, közművelődési intézmények és a sport területén

-Nevelési oktatási feladatokat továbbra is társulásban a gyermekeknek,- szülőknek,-önkormányzatnak a lehető legoptimálisabb módon kell ellátni. Az óvodás gyermekek felnőtt kísérővel történő intézménybe kisérése, valamint az

 általános iskolások utaztatásának megnyugtató megoldása a cél tanév kezdetéig.

-A település kulturális életének, idegenforgalmának fellendítése a tervezett helytörténeti kiállítással, rendezvényterv készítésével, propagálásával

- Az ifjúság körében a sporttevékenység kibővítése a meglévő sportszerpark bővítése.

 

3.4.

 

Területrendezés, településfejlesztés

 

Pásztori községben a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával ki kell alakítani

-          a Millenniumi Park térkövezését, alkalmassá tenni ünnepi rendezvények lebonyolítására

-          faluközpont,- arculat kialakítása is a megoldandó feladatok egyike.

-          Folyamatosan frissíteni, felülvizsgálni a településrendezési tervet

-          Folyamatosan vizsgálni a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási programot

-          Egységes településkép érdekében folytatni kell az utak, járdák, árokrendszerek, átereszek felújítását nem tévesztve szem elől a prioritásként megjelölt szennyvízelvezetés megoldását.

 

3.5.

 

Munkahelyteremtés

 

A község és az egész térség egyik jelentős problémája a munkanélküliség. A fiatalok községben tartása érdekében támogatni kell a munkahelyteremtő beruházást, kezdeményező vállalkozókat, az ehhez szükséges terület biztosításával, infrastruktúra kialakításával. Ki kell használni a közcélú foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket.

 

3.6.

Adópolitika célkitűzései, közszolgáltatások biztosítása

 

Az egyéb adó, illetve adójellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.

A Képviselő-testület az Ötv-ben meghatározott sorrendet követve, a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- Épített és természeti környezet védelme

-Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, egészséges ivóvízellátás

-Köztemető fenntartás

-Helyi közutak közterületek fenntartása

-Közbiztonság és településtisztaság fenntartása

-Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

-Gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról

-Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

-Gondoskodás a szociális ellátásról

-Gondoskodás a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról

-Közművelődési, művészeti, sport tevékenység támogatása

-Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

 

3.7.

 

 

Közigazgatás

 

A hatékony, színvonalas munkavégzés megkívánja megfelelő létszámú és szakértelmű apparátus biztosítását

- Szolgáltató jellegű közigazgatás további fenntartása, továbbfejlesztése

-Elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése

-A hivatal köztisztviselőinek folyamatos továbbképzése

-A korszerű munkavégzés, az információ megfelelő kezelése érdekében a hivatal számítógépparkjának

   korszerűsítése, fejlesztése

-Fénymásoló cseréje

-A hivatali apparátus megfelelő elhelyezése

 

 

Pásztori, 2007. március 20.

 

 

 

 

 

          Roncs Gábor                                                                       Papp László

          polgármester                                                                            jegyző